หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต (เดิมชื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและมัลติมีเดีย) เริ่มทำการสอนรุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสร้างบัญฑิตสู่การเป็นมืออาชีพรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมและดิจิทัลมีเดีย ปัจจุบันได้แบ่งหลักสูตรการสอนออกเป็น 2 แขนงวิชา ได้แก่

 • แขนงวิชาการพัฒนาเกม
 • แขนงวิชาอีสปอร์ต

รหัสและชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต
Bachelor of Science Program in Computer Game and Esport

ชื่อปริญญาและชื่อย่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต, วท.บ. (คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต) 
Bachelor of Science, B.Sc. (Computer Game and Esport)

ระยะเวลาการศึกษา

หลักสูตร 4 ปี (3 ปี - 3 ปีครึ่งก็จบได้)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต ประกอบด้วย

#
หมวดวิชา
หน่วยกิต
1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              
30 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 จำนวนหน่วยกิตรวม
15 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)
3 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร (Internationalization and Communication)
12 หน่วยกิต

กลุ่ม 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language)
6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ (International Language and International Experience)
6 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 จำนวนหน่วยกิตรวม
15 หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and Social Responsibility)

กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)

กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Entrepreneurship)

กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital Media Literacy)

กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์ (Essence of Science)

กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์ (RSU My-Style)
#
หมวดวิชา
หน่วยกิต
2
หมวดวิชาเฉพาะ
90 หน่วยกิต
1)
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต
2)
วิชาชีพ 60 หน่วยกิต

ก. วิชาชีพ-บังคับ 45 หน่วยกิต

(1) แขนงวิชาการพัฒนาเกม 45 หน่วยกิต

(2) แขนงวิชาอีสปอร์ต 45 หน่วยกิต

ข. วิชาชีพ-เลือก 15 หน่วยกิต
#
หมวดวิชา
หน่วยกิต
3
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต

แผนการศึกษาแขนงวิชาการพัฒนาเกม

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
ภาคการศึกษาฤดูร้อน RSU 111 สังคมธรรมาธิปไตย 2(2-0-4)
THA xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 (1) 3(2-2-5)
ENL xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 (2) 3(X-X-X)
รวม 8 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1 DIT 101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)
DIT 103 ระบบสารสนเทศเบื้องต้น 3(3-0-6)
DIT 107 การคิดและการเขียนเชิงสร้างสรร 3(3-0-6
DIT 110 พื้นฐานการออกแบบกราฟิก 3(3-0-6)
CGE 102 การวาดเส้นเบื้องต้น 3(3-0-6)
ENL xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 3(X-X-X)
RSU 112 กีฬาเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)
รวม 19 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2 DIT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
CGE 101 พื้นฐานการออกแบบ 3(3-0-6)
CGE 103 ประวัติศาสตร์ศิลปะเพื่อการออกแบบเกม 3(3-0-6)
CGE 104 พื้นฐานการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ 3(2-2-5)
CGE 105 การออกแบบและการผลิตเกม 3(3-0-6)
CGE 106 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 2 มิติ 3(2-2-5)
รวม 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1 DIT 104 กระบวนการธุรกิจสำหรับระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
DIT 108 การออกแบบอินโฟกราฟิก 3(2-2-5)
DIT 109 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5)
CGE 107 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3 มิติ 3(2-2-5)
CGE 108 การพัฒนาเกม 2 มิติ 3(2-2-5)
ENL xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 (4) 3(X-X-X)
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2 DIT 105 วิทยาศาสตร์และธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ 3(3-0-6)
DIT 106 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการลงทุน 3(3-0-6)
CGE 109 การพัฒนาเกม 3 มิติ 3(2-2-5)
CGE xxx วิชาชีพ-เลือก (1) 3(X-X-X)
CGE xxx วิชาชีพ-เลือก (2) 3(X-X-X)
XXX xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 - 8 (1) 3(X-X-X)
รวม 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1 CGE 381 โครงการเกม 1 (3) 3(3-0-6)
CGE xxx วิชาชีพ-เลือก (3) 3(X-X-X)
CGE xxx วิชาชีพ-เลือก (4) 3(X-X-X)
XXX xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 - 8 3(X-X-X)
XXX xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 - 8 3(X-X-X)
XXX xxx รายวิชาเลือกเสรี (1) 3(X-X-X)
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2 CGE 382 โครงการเกม 2 3(3-0-6)
CGE 495 สัมมนาด้านคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ 3(3-0-6)
CGE xxx วิชาชีพ-เลือก (5) 3(X-X-X)
XXX xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 - 8 3(X-X-X)
XXX xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 - 8 3(X-X-X)
XXX xxx รายวิชาเลือกเสรี (2) 3(X-X-X)
รวม 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1 สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาปริญญานิพนธ์
CGE 497 ปริญญานิพนธ์ 9(0-40-20)
รวม 9 หน่วยกิต
สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
DIT 498 สหกิจศึกษา 9(0-40-20)
รวม 9 หน่วยกิต

หมายเหตุ หากนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติสหกิจ ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา
CGE 101 พื้นฐานการออกแบบ (Foundation of Design)
CGE 102 การวาดเส้นเบื้องต้น (Basic Drawing)
CGE 103 ประวัติศาสตร์ศิลปะเพื่อการออกแบบเกม (Art History for Game Design)
CGE 104 พื้นฐานการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ (Foundation of 3D Modeling)
CGE 105 การออกแบบและการผลิตเกม (Game Design and Production)
CGE 106 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 2 มิติ (Computer 2D Animation)
CGE 107 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3 มิติ (Computer 3D Animation)
CGE 108 การพัฒนาเกม 2 มิติ (2-Dimensional Game Development)
CGE 109 การพัฒนาเกม 3 มิติ (3-Dimensional Game Development)
CGE 381 โครงการเกม 1* (Game Project I)
CGE 382 โครงการเกม 2 (Game Project II)
CGE 495 สัมมนาด้านคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต (Seminar in Computer Game and Esport)
CGE 496 ปริญญานิพนธ์** (Senior Project)
DIT 498 สหกิจศึกษา** (Co-operative Education)

แผนการศึกษาแขนงวิชาอีสปอร์ต

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
ภาคการศึกษาฤดูร้อน RSU 111 สังคมธรรมาธิปไตย 2(2-0-4)
THA xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 (1) 3(2-2-5)
ENL xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 (2) 3(X-X-X)
รวม 8 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1 DIT 101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)
DIT 103 ระบบสารสนเทศเบื้องต้น 3(3-0-6)
DIT 107 การคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
DIT 110 พื้นฐานการออกแบบกราฟิก 3(3-0-6)
CGE 201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกมและอีสปอร์ต 3(3-0-6)
ENL xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 (3) 3(X-X-X)
RSU 111 กีฬาเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)
รวม 19 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2 DIT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
CGE 202 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับเกมและอีสปอร์ต 3(3-0-6)
CGE 203 การวิเคราะห์และวิจารณ์เกม 3(3-0-6)
CGE 204 การสร้างสื่อดิจิทัลสำหรับนักพากย์เกม 3(2-2-5)
CGE 205 การทดสอบและการประกันคุณภาพเกม 3(3-0-6)
CGE 206 นักเล่นเกมมืออาชีพและนักกีฬาอีสปอร์ต 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1 DIT 104 กระบวนการธุรกิจสำหรับระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
DIT 108 การออกแบบอินโฟกราฟิก 3(2-2-5)
DIT 109 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5)
CGE 207 การออกแบบกราฟิกสำหรับการจัดการแข่งขันอีสปอร์ต 3(2-2-5)
CGE 208 การบริหารจัดการนักกีฬาอีสปอร์ต 3(3-0-6)
ENL xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 (4) 3(X-X-X)
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2 DIT 105 วิทยาศาสตร์และธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ 3(3-0-6)
DIT 106 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการลงทุน 3(3-0-6)
CGE 209 การบริหารและจัดการงานแสดงเกม 3(3-0-6)
CGE xxx วิชาชีพ-เลือก (1) 3(X-X-X)
CGE xxx วิชาชีพ-เลือก (2) 3(X-X-X)
XXX xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 - 8 (1) 3(X-X-X)
รวม 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1 CGE 391 โครงการอีสปอร์ต 1 3(3-0-6)
CGE xxx วิชาชีพ-เลือก (3) 3(X-X-X)
CGE xxx วิชาชีพ-เลือก (4) 3(X-X-X)
XXX xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 - 8 (2) 3(X-X-X)
XXX xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 - 8 (3) 3(X-X-X)
XXX xxx รายวิชาเลือกเสรี (1) 3(X-X-X)
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2 CGE 392 โครงการอีสปอร์ต 2 3(3-0-6)
CGE 495 สัมมนาด้านคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต 3(3-0-6)
CGE xxx วิชาชีพ-เลือก (5) 3(X-X-X)
XXX xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 - 8 (4) 3(X-X-X)
XXX xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 - 8 (5) 3(X-X-X)
XXX xxx รายวิชาเลือกเสรี (2) 3(X-X-X)
รวม 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1 สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาปริญญานิพนธ์
CGE 497 ปริญญานิพนธ์ 9(0-40-20)
รวม 9 หน่วยกิต
สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
DIT 498 สหกิจศึกษา 9(0-40-20)
รวม 9 หน่วยกิต

หมายเหตุ หากนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติสหกิจ ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา
CGE 201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกมและอีสปอร์ต
CGE 202 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับเกมและอีสปอร์ต (
CGE 203 การวิเคราะห์และวิจารณ์เกม (Game Analysi
CGE 204 การสร้างสื่อดิจิทัลสำหรับนักพากย์เกม (D
CGE 205 การทดสอบและการประกันคุณภาพเกม (Game Tes
CGE 206 นักเล่นเกมมืออาชีพและนักกีฬาอีสปอร์ต (P
CGE 207 การออกแบบกราฟิกสำหรับการจัดการแข่งขันอี
CGE 208 การบริหารจัดการนักกีฬาอีสปอร์ต (Managem
CGE 209 การบริหารและจัดการงานแสดงเกม (Managemen
CGE 391 โครงการอีสปอร์ต 1 (Esport Project I)
CGE 392 โครงการอีสปอร์ต 2 (Esport Project II)
CGE 495 สัมมนาด้านคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต (Se
CGE 496 ปริญญานิพนธ์** (Senior Project)
DIT 498 สหกิจศึกษา** (Co-operative Education)

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเรียน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 344,000 บาท

1

ชั้นปีที่ 1

116,600 บาท 
2

ชั้นปีที่ 2 

96,200 บาท 
3

ชั้นปีที่ 3 

76,400 บาท 
4

ชั้นปีที่ 4

54,800 บาท

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • นักวิเคราะห์และออกแบบเกม (Game Analyst and Designer)
 • นักพัฒนาเกม (Game Developer)
 • นักพัฒนาสื่อดิจิทัล (Digital Media Developer)
 • โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
 • นักพัฒนากราฟิกและแอนิเมชันสำหรับ (Graphics and Animation Developer for Games)
 • นักทดสอบเกม (Game Tester)
 • นักพากย์เกม (Game Caster)
 • นักกีฬาอีสปอร์ต (Esport Player)
 • นักจัดการแข่งขันกีฬา (Esport League Manager)
 • นักวิจารณ์เกม (Game Reviewer)
 • ผู้จัดการนักกีฬาอีสปอร์ต (Esport Athlete Manager)
 • ผู้ประกอบการด้านเกม (Game Entrepreneur)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
ตึก 11 ชั้น 10 ห้อง 1006 มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร 02 791 6000 ต่อ 4070

© Copyright 2021 Rangsit University - All Rights Reserved