ปริญญาตรี

Bachelor Degree

เทคโนโลยีสื่อสังคม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม

ข้อมูลทั่วไป

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
  ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Technology Program in Social Media Technology
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสังคม)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Social Media Technology)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.บ. เทคโนโลยีสื่อสังคม)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Sc. ( Social Media Technology)

ความสำคัญ

การพัฒนาแบบทวีคูณของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านมัลติมีเดีย ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมิติในการนำเสนอสารสนเทศสู่รูปแบบสื่ออเนกทัศน์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ด้วยเทคนิคพิเศษเฉพาะที่ทำให้สารสนเทศมีการเคลื่อนไหวองค์ประกอบด้านข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว แสง สี เสียง และการประมวลแบบอัจฉริยะ ทำให้มูลค่าและคุณค่าของสารสนเทศนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมิอาจประมาณได้ ทั้งในมูลค่าส่วนผู้ผลิตและผู้รับ

จุดเด่น

 1. หลักสูตรแรกในประเทศไทยที่เรียนลึกด้านเทคโนโลยีสื่อโซเชียล
 2. ผสานศาสตร์ความรู้ทักษะ 3 ด้าน คือ เทคโนโลยี, นิเทศ, การตลาด
 3. เรียนสร้างสื่อสังคมออนไลน์ สื่ออินเตอร์แอคทีฟ แอปพลิเคชัน สร้างสรรค์คอนเทนต์ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
 4. หลักสูตร 126 หน่วยกิต เรียนจบได้ภายใน 3 ปี
 5. รองรับการเลือกเรียนควบ 2 ปริญญา (Double Degree)
 6. มีให้เรียนครบปริญญาตรี – โท – เอก

นวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและดิจิทัล

career opportunities

แนวทางประกอบอาชีพ

 1. นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ (Website and Social Media Developer)
 2. นักพัฒนาสื่ออินเตอร์แอคทีฟ (Interactive Media Developer)
 3. นักออกแบบ UX/UI (User Experience and User Interface Designer)
 4. นักออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟ (Interactive Media Designer)
 5. นักออกแบบกราฟิกและโมชันกราฟิก (Graphic and Motion Graphic Designer)
 6. นักตัดต่อ ถ่ายทำสื่อวิดีโอออนไลน์ (Video Editor and Vlogger)
 7. นักสร้างสรรค์เนื้อหาด้านเทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media Content Creator)
 8. ผู้ดูแลระบบสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Administrator)
 9. ผู้ประกอบการด้านสื่อออนไลน์ (Online Media Entrepreneur)

Structure

#
หมวดวิชา
หน่วยกิต
1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              
30 หน่วยกิต
2
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
90 หน่วยกิต

1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
30 หน่วยกิต

2) วิชาชีพ
60 หน่วยกิต
      ก. วิชาชีพ-บังคับ 45 หน่วยกิต
      ข. วิชาชีพ-เลือก 15 หน่วยกิต
3
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
#
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
126 หน่วยกิตStudy plan

DIT 101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
DIT 103 ระบบสารสนเทศเบื้องต้น
DIT 105 วิทยาศาสตร์และธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่
DIT 107 การคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์
DIT 110 พื้นฐานการออกแบบกราฟิก
RSU 112 กีฬาเพื่อสุขภาพ
DIT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
DIT 106 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการลงทุน
DIT 108 การออกแบบอินโฟกราฟิก
SMT 120 เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิทัล
SMT 121 พื้นฐานสื่อเคลื่อนไหว
ENL xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 (3)
RSU 111 สังคมธรรมาธิปไตย
THA xxx
ENL xxx
DIT 109 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
SMT 223 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติ
SMT 234 การออกแบบอินเตอร์เฟสและการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
ENL xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 (4)
RSU xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 (1)
DIT 104 กระบวนการธุรกิจสำหรับระบบสารสนเทศ
SMT 211 การเล่าเรื่องในเทคโนโลยีสื่อสังคม
SMT 242 เทคโนโลยีเครือข่ายสังคม
SMT 243 เทคโนโลยีระบบการจัดการเนื้อหาดิจิทัล
SMT xxx วิชาชีพ-เลือก (1)
RSU xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 (2)
SMT 323 การผลิตวีดิทัศน์ดิจิทัล
SMT 326 การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลคอนเทนต์สำหรับเทคโนโลยีสตรีมมิ่ง
SMT 361 การตลาดสื่อดิจิทัล
SMT xxx วิชาชีพ-เลือก (2)
RSU xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 (3)
SMT 352 โครงงานเทคโนโลยีสื่อสังคม
SMT 495 สัมมนาด้านเทคโนโลยีสื่อสังคม
SMT xxx วิชาชีพ-เลือก (3)
RSU xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 (4)
XXX xxx วิชาเลือกเสรี (1) การฝึกงานวิชาชีพ
SMT xxx วิชาชีพ-เลือก (4)
SMT xxx วิชาชีพ-เลือก (5)
RSU xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 (5)
XXX xxx รายวิชาเลือกเสรี 2
CMT 496 ปริญญานิพนธ์

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์: 9:00น. to 16:00น.

 • ภาคการศึกษา 1 สิงหาคม - ธันวาคม
 • ภาคการศึกษา 2 มกราคม - พฤษภาคม
 • ภาคการศึกษา 3 มิถุนายน - กรกฎาคม

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเรียน

ค่าใช้จ่ายต่อภาคเรียน 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
116,600 บาท 76,400 บาท 101,800 บาท 48,200 บาท
ประมาณการค่าเรียนตลอดหลักสูตร 

342,400 บาท