ผศ. ดร. ชุติมา เบี้ยวไข่มุข Asst. Prof. Dr. Chutima Beokhaimook

ผู้อำนวยการหลักสูตร การจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ Director of Master of Science Program in Compute


ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

อีเมล์

ห้องทำงาน

ผศ. ดร. ชุติมา เบี้ยวไข่มุข Asst. Prof. Dr. Chutima Beokhaimook

ผู้อำนวยการหลักสูตร การจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ Director of Master of Science Program in Compute

0819797116

chutima@rsu.ac.th

11-1002

การศึกษา

Doctoral degree: Ph.D.(Technology)

Field: Computer Science

Institution:  Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasart University

Graduate Year: November 2006

Thesis topic: 

A Study on Thai Speech Recognition: Tone Exploitation and Spelling Recognition

 

Master degree: M.Sc. (Computer Science)

Field: Computer Science

Institution:  National Institute of  Development and Administration

Graduate Year: March 1999

Score/Grade:  3.57

 

Bachelor degree: B.Sc. (Computer Science)

Field: Computer Science

Institution: Faculty of Science, Kasetsart University

Graduate Year: March 1996

Score/Grade: 3.23

ประสบการณ์

Executive Experiences

 

May 2015 - Present         Director of Master of Science Program in Computer and Information Technology Management (Internet-Based Distance Education), Rangsit University.  

Responsible for          

Allocating the lecturers to courses for each semester.

Procuring part-time lecturers.

Supporting, planning and arranging IT facilities for the program.

Thesis Consulting.

 

April 2012 - June 2013    Director of Information Management Center, Rangsit University.

Responsible for

Directing data and information policy in the university

Establishing data center used for executive level and managerial level

Performing workflow analysis as basis project for the complete information center

 

June 2009-May2011     Deputy Dean for Information Technology and

Chairperson of Board of Directors of Animation and Multimedia Technology Center, Faculty of Technology and Environment, Prince of Songkla University

Responsible for          

Allocating the lecturers to courses for each semester.

Procuring part-time lecturers.

Supporting, planning and arranging IT facilities for the faculty.

Planning and leading the cooperative internship project for Information Technology, Electronics Business and Software Engineering majors.

Supporting related competitions or examinations for students such as National Software Contest (NSC), CCNA (Cisco Networking Academy), Animation and Multimedia contests, Information Technology Professional Examination (ITPE), etc.

Guiding and providing policies on academic services of the faculty.

Teaching Experiences

May 2010 – Present      Lecturer in Faculty of Information Technology, Rangsit University

 

March 1999 – April 2010     Lecturer in Faculty of Technology and Environment, Prince of  Songkla University (for 11 years)

 

Subject taught:

Data Structures and Algorithms

Structured Programming

Data Communication and Computer Networks

Fundamentals of Digital Systems and Data Communication

Operating Systems Concept and Technology

Data Mining

Software Process for Information Technology

Theory of Computation

Management of Information System

Economics of Information Technology

Project Management

Computing Platform Technology

Researching Experiences

May 2004 – March 2005

Visiting Researcher at Dalhousie University, Nova Scotia, Canada

National and International Conference Activities

Public relation committee, Artificial Intelligence Association of Thailand (AIAT)

Organizing Chair, The Joint International Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2017). 27-29 August 2017, Prachuap Khiri Khan, Thailand.

Financial Co-chairs, The 14th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI 2016), 22-26 August 2016, Phuket, Thailand

Organizing Committee, The Second Asian Conference on Information Systems(ACIS 2013), 31 October - 2 November 2013, Phuket, Thailand

Financial Chair, The International Symposium on Natural Language Processing 2013, 28-30 October 2013, Phuket, Thailand

Organizing Committee, the Fifth International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems (KICSS2010), 25-27 November 2010, Chiangmai, Thailand

Technical Reviewer, the 3rd Annual Prince of Songkla University Conferences, 2010

Publicity Chair, Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining,(PAKDD2009), 27-30 April 2009, Bangkok Thailand

Technical Reviewer, the 2nd Annual Prince of Songkla University Conferences, 2009

Program Committee, the Third International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems (KICSS2008), 22-23 December 2008, Hanoi, Vietnam

Technical Reviewer, the 1st Annual Prince of Songkla University Conferences, 2008,

Organizing Committee, the First International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems (KICSS2006), 1-4 August 2006, Ayutthaya, Thailand

Workshops, Meeting or Field Trips Attended

ITPEC Question Formulation Meeting (QFM), 1-3 November 2017, Hanoi, Vietnam

ITPEC Question Formulation Meeting (QFM), 7-9 June 2017, Ulaanbaatar, Mongolia

ITPEC Question Formulation Meeting (QFM), 21-23 December 2017, Bangkok, Thailand

ITPEC Question Formulation Meeting (QFM), 1-3 June 2016, Mandalay, Myanmar

ITPEC Question Formulation Meeting (QFM), 23-25 November 2015, Kuala Lumpur, Malaysia

ITPEC Question Formulation Meeting (QFM), 3-5 December 2014, Hanoi, Vietnam

ITPEC Question Formulation Meeting (QFM), 5-7 December 2012, Makati City, Philippines

Workshop: AP Afternoon Question Development Workshop in Thailand, 5-7 September 2012, Bangkok

Training Program on Examination Designers for FE&AP,1-3 December 2010, Yangon, Myanmar

Field trip: Education Survey in Technology and Environment, 9-13 May 2010, Seoul, Korea

Workshop on Effective Teaching Methods and Student Assessment and Evaluation, 29-31 March 2010, Prince of Songkla University, Phuket Campus, Thailand.

Training Program on Prince of Songkla University Leader Program, 25 March 2009-10 February 2010, Thailand

Training Program on Instructor for ITSS/ITEE in Asian Countries (ENIT),11 November- 1 December 2009, Yokohama, Japan

Field trip: A project of Developing Thailand-Malaysia collaboration network among software companies and academics, 16-19 October 2009, Malaysia and Singapore

Higher education level Workshops 17-30 March 2008, Chulalongkorn University

Constructing essay-questions: quality assurance aspect

Constructing multiple-choice-questions: quality assurance aspect

Determining student competency

§  Writing qualified books

 

ผลงานวิจัย

International Journals

Phrimphrai Wongchomphu, Chutima Beokhaimook. (2020). A Computer’s Course Recommender System Based on Learner Characteristic Analysis by Ontology. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(9), 263-276.

Chutima Pisarn, Thanaruk Theeramunkong. (2008). Thai Spelling Analysis for Automatic Spelling Speech Recognition. Information Sciences An International Journal, 178(1), 122-136.

Chutima Pisarn, Thanaruk Theeramunkong. (2007). An HMM-Based Method for Thai Spelling Speech Recognition. Computers and Mathematics with Applications, 54(1), 76-95.

 • Chutima Pisarn and Thanaruk Theeramunkong. (2004). Thai Spelling Recognition using a Continuous Speech Corpus. International Journal of Computer Processing of Oriental Language, 18(4), 243-264.

 

National Journals

วทัญญุตา นีลาภาตระกูล และ ชุติมา เบี้ยวไข่มุข. (2562). การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจลาออกและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบพยากรณ์การลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัทประกันภัย. วารสารวิชาการ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 8(1). มกราคม-มิถุนายน 2562. 46-63. (Indexed by TCI-1)

ฉัตรวดี ศิริโภค และ ชุติมา เบี้ยวไข่มุข. (2562) การประยุกต์กรอบการปฏิบัติงาน ITIL ในงานรับแจ้งปัญหาข้อขัดข้องด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษา: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน). วารสารรังสิตสารสนเทศ. 26(1) มกราคม-มิถุนายน 2563.139-156. (Indexed by TCI-2)

อภิรดี สาระกูล และ ชุติมา เบี้ยวไข่มุข. (2560). การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงพยาบาลในเครือคริสตจักรในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่. วารสารรังสิตสารสนเทศ, 23(1), มกราคม – มิถุนายน 2560. 27-47. (Indexed by TCI-2)

วิสุตา วรรณห้วย และ ชุติมา เบี้ยวไข่มุข. (2559). การตัดสินใจเลือกสอบใบรับรองมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ของบุคลากรและนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร 1(2), 27-37. (Indexed by TCI-2)

 

Other Outcomes (Proceedings, Books)

 

 • ทิวา คุณวัฒนานนท์ และ ชุติมา เบี้ยวไข่มุข. (2562). การศึกษาการรับรู้และพฤติกรรมการใช้เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของประชาชนใน พื้นที่เขตลาดพร้าว การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12. 20 ตุลาคม 2562. 805-815.
 • ธนิษณษ ธนีวุฒิ และ ชุติมา เบี้ยวไข่มุข. (2562). การศึกษาพฤติกรรมการเลือกหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ของพนักงาน ด้วยตัวแบบการจัดกลุ่มและกฎความสัมพันธ์ กรณีศึกษา บ.การบินไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12. 20 ตุลาคม 2562. 816-827.
 • ณัฐนันทน์ ภมะราภา และ ชุติมา เบี้ยวไข่มุข. (2561). ศึกษาการยอมรับ G Suite ของบุคลากรในองค์กรธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้ง แห่งหนึ่งในประเทศไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 (The 5th NMCCON 2018). 31 มีนาคม 2561. นครราชสีมา, ประเทศไทย. 107-115.
 • พีระยุทธ ศรีสุพรรณ และ ชุติมา เบี้ยวไข่มุข. (2560). การประยุกต์ใช้ระบบอ่านป้ายทะเบียนของยานพาหนะเพื่อควบคุมการเข้า-ออก พร้อมตรวจจับใบหน้า และ ตรวจสอบอัตลักษณ์ของยานพาหนะอัตโนมัติ โดยการวิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิด กรณีศึกษา ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี. The 4th NEU National and International Conference 2017 (NEUNIC 2017). 21 กรกฎาคม 2560. ขอนแก่น, ประเทศไทย.1295-1306.
 • สุชาดา เจริญชีพ และ ชุติมา เบี้ยวไข่มุข. (2561). แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับการส่งเสริมผลงานของนักดนตรี ในทัศนคติของนักศึกษาวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต. The 3rd RSU National and International Research Conference on Science and Technology, Social Science, and Humanities 2018. (RSUSSH 2018). 4 พฤษภาคม 2561. ปทุมธานี, ประเทศไทย. 141-152.
 • ณัฐพงศ์ จันทร์ศิริ และชุติมา เบี้ยวไข่มุข. (2561). ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารงานการจัดส่งทรายของบริษัท ในเครือส.สุริยันต์กรุ๊ป. The 3 rd National Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Sciences and Technology. 24–25 พฤษภาคม 2561. ชุมพร, ประเทศไทย. 548-555.
 • ปุณญิสา สวัสดี และ ชุติมา เบี้ยวไข่มุข. (2560). การประเมินประสิทธิภาพ การยอมรับ และปัญหาการใช้บริการผ่านระบบสานักงานประกันสังคมอิเล็กทรอนิกส์ของนายจ้างสถานประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทรา. The 4th SAU National Interdisciplinary Conference 2017, (SAUNIC 2017) การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 ครั้งที่ 4. 23 มิถุนายน 2560. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. 1536 -1544.
 • มินตรา วันแสน และ ชุติมา เบี้ยวไข่มุข. (2560) การพัฒนาระบบการจัดการเอกสารของบริษัทสถาปนิกและตกแต่งภายในขนาดเล็ก. The 4th SAU National Interdisciplinary Conference 2017, (SAUNIC 2017) การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 ครั้งที่ 4. 23 มิถุนายน 2560. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. 1523 -1529.
 • ธัญญรัตน์ ปิยวัฒน์กานนท์ และ ชุติมา เบี้ยวไข่มุข. (2560). การวิเคราะห์ช่องว่างการดาเนินการด้านไอทีของบริษัทด้านการเงินที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามกรอบการดาเนินงานทางธุรกิจสาหรับการกากับดูแลและ การบริหารจัดการไอทีระดับองค์กร. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560 (RSU National Research Conference 2017). 28 เมษายน 2560. ปทุมธานี, ประเทศไทย. 200-210.
 • มัทนา โอสถ และ ชุติมา เบี้ยวไข่มุข. (2559). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้สติกเกอร์ของแอพพลิเคชันไลน์ในจังหวัดนนทบุรี. The 3rd SAU National Interdisciplinary Conference 2016 (SAUNIC 2016). 23 มิถุนายน 2559. Bangkok, Thailand. 1331-1337.
 • ชุติมา เบี้ยวไข่มุข และ ไพวัลย์ ปัญญามูล. (2559). ประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อระบบจองกลุ่มเรียนของสำนักทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิต. The 3rd SAU National Interdisciplinary Conference 2016 (SAUNIC 2016). 23 มิถุนายน 2559. Bangkok, Thailand. 1324-1329.
 • ทิพย์สุดา ขาวสำอาง, ชุติมา เบี้ยวไข่มุข. (2257). การรับรู้สารสนเทศจากเว็บไซต์ยอดนิยมในหมวดหน่วยงานราชการ. งานประชุมวิชาการระดับชาติระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 6  ประจำปีการศึกษา  2557 มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 28 สิงหาคม 2557. หัวหมาก กรุงเทพ.
 •  ทิพย์สุดา ขาวสำอาง, ชุติมา เบี้ยวไข่มุข. (2557). การรับรู้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของบุคลากรด้านไอที. The 9th Graduate Research Conference 2014. 16 ตุลาคม 2557. รังสิต ปทุมธานี. 1-13.
 • เอกลักษณ์ โสภาพันธ์  และ ชุติมา เบี้ยวไข่มุข (2556), การออกแบบการดักจับความรู้แบบอัตโนมัติจากระบบการเรียนรู้ร่วมกัน, The 5th National Conference on Information Technology (NCIT2013), ชะอำ เพชรบุรี, 26-27 กุมภาพันธ์ 2556.
 • Pharot Intarot and Chutima Beokhaimook. (2018). Influencing Factor in E-Wallet Acceptance and Use. Intercontinental Summit on Next Generation Computing (ISNGC-2018). 7-8 May 2018. Taipei, Taiwan. 15-21.
 • Sivarak Chituthas and Chutima Beokhaimook. (2018). The comparison of learning outcomes in programming skill development with the Aduino lab kits between teaching by teachers and website's tutorials (ARDUIKIT).  International STEM Education Conference (iSTEM-Ed 2018). 11-13 July 2018. Bangkok, Thailand. T3-36 – T3-39.
 • Phatpicha Yochum and Chutima Beokhaimook. (2017). The Use of Business Intelligence Tools for Health Data Analytics. The Joint International Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2017). 27-29 August 2017. Prachuap Khiri Khan, Thailand. 315-324.
 • Tippayakesorn Prompakdee and Chutima Beokhaimook. (2017). A Construction on RSU IT Certification System based on Classical Test Theory and Item Response Theory. The 4th NEU National and International Conference 2017: NEUNIC 2017. 21 July 2017. Khonkhean, Thailand. 3344-3353.

<!-- [if !supportLists]-->§  <!--[endif]-->Sulijate Tantimayteevanich and Chutima Beokhaimook. (2016). Development of Centralized Monitoring and Automated Notification System for IP Network (SYSMON). National and International Sripatum University Conference 2016. 21 December 2016. Bangkok, Thailand. 113-121.

<!-- [if !supportLists]-->§  <!--[endif]-->Choermath Hongakkaraphan, Chutima Beokhaimook and Phalakorn Nilkhe. (2015). Investigation on Detection Accuracy of RFID tags on Back-to-back Queuing Objects. The First Asian Conference on Defence Technology. 23 - 25 April 2015. Prachuap Khiri Khan, Thailand. 48-54.

 • Chutima Pisarn and Thanaruk Teeramunkong. (2006). Improving Thai Spelling Recognition with Tone Feature. The 5th International Conference on NLP, FinTAL 2006. 23-25 August 2006. Turku, Finland. 388-398.
 • Chutima Pisarn, Thanaruk Theeramunkong and Nick Cercone. (2005). Thai Spelling Recognition: The Error Model. In the 7th Symposium of Pacific Association for Computational Linguistics (PACLING-2005). 24-27 August 2005. Tokyo, Japan. 201-210.

<!-- [if !supportLists]-->§  <!--[endif]-->Chutima Pisarn, Thanaruk Theeramunkong and and Nick Cercone. (2005). Spelling Recognition for Two-commonly Used Thai Spelling Methods.  The 4th IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications (AIA 2005). 12-14 Febuary 2005. Innsbruck, Austria. 453-312.

 • Chutima Pisarn and Thanaruk Teeramunkong. (2004). Speed Compensation for Improving Thai Spelling Recognition with a Continuous Speech Corpus. International Conference in Intelligence in Communication Systems, INTELLCOMM 2004. 23-26 November 2004. Bangkok, Thailand. 100-111.
 • Chutima Pisarn and Thanaruk Theeramunkong. (2004). Thai Spelling Recognition Using a Continuous Speech Corpus. In the 20th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2004). 23-27 August 2004. Geneva, Switzerland. 529-534.
 • Chutima Pisarn, Thanaruk Theeramunkong and Junalux Chalidabhongse. (2003). Incorporating Tone Information to Improve Thai Continuous Speech Recognition. the Fourth International Conference on Intelligent Technologies (Intech’03). 17-19 December 2003. Chiang Mai, Thailand. 84-89.