ปริญญาโท

DEGREE

เทคโนโลยีสื่อสังคม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม

ข้อมูลทั่วไป

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย: หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
  ภาษาอังกฤษ: Master of Information Science Program in Social Media Technology
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสังคม)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Information Science (Social Media Technology)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย): สท.ม. (เทคโนโลยีสื่อสังคม)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.I.S. (Social Media Technology)

ความสำคัญ

ปัจจุบันนี้มีการขยายตัวทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารในประเทศไทยเป็นอย่างมาก แต่ความพยายามที่จะนำเทคโนโลยีการสื่อสารเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศยังไม่สัมฤทธิผลเท่าที่ควร เนื่องจากในปัจจุบันมีคนจำนวนมากใช้สื่อสังคมอย่างขาดจริยธรรม คุณธรรม โครงการพัฒนาต่างๆ จึงยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย สาเหตุสำคัญเกิดจากขาดการวางนโยบาย และวางแผนด้านการสื่อสาร ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค นอกจากนี้ความรู้ความเข้าใจในด้านทฤษฎี เทคนิค วิเทโศบายและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้การสื่อสารด้วยสื่อสังคมเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนายังไม่เพียงพอและไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร เพราะขาดการค้นคว้าวิจัยทางเทคโนโลยีสื่อสังคมอย่างจริงจังและน่าเชื่อถือ การเปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม จะช่วยปิดช่องว่างดังกล่าว และเอื้ออำนวยต่อโครงการพัฒนาประเทศได้อย่างมาก ดังนั้น ผู้ที่สำเร็จโครงการปริญญาโทนี้จะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาการวางนโยบาย และวางแผนด้านการสื่อสารเทคโนโลยีสื่อสังคม และปฏิบัติงานวิชาชีพสื่อสารทั่วไปได้อย่างลึกซึ้ง ทั้งด้านการวิจัย และสามารถปฏิบัติงานระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เกี่ยวกับการสื่อสารเทคโนโลยีสื่อสังคมต่างๆ ตามความสนใจและความถนัดได้อีกด้วย นอกจากนี้ผู้สำเร็จโครงการศึกษาปริญญาโทนี้จะมีพื้นฐานความรู้ทางการวิจัยที่ดี และสามารถใช้ศึกษาโครงการพัฒนาต่าง ๆ ในการศึกษาทางวิชาการระดับสูงยิ่งขึ้นต่อไปได้ในอนาคต

นวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและดิจิทัล

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. Online Marketing
 2. ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO
 3. Social Media Manager
 4. นักออกแบบเว็บไซต์/สร้างเพจ
 5. Web Content Writer/Copy Writer
 6. ธุรกิจส่วนตัว (Personal Business)
 7. ผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์ทางด้านโซเชียลมีเดีย/วิทยากรพิเศษ
 8. นักวางแผนโฆษณา (Biddable Media)
 9. Youtuber

โครงสร้างหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี

เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
  1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต
  2) หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
  3) หมวดวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
  4) หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
  1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับรวมหน่วยกิต
  2) หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
  3) หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
  4) การศึกษาค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต
  5) การสอบประมวลความรู้ 0 หน่วยกิตแผนการศึกษา

SMT 612 การวิจัยและพัฒนาในด้าน เทคโนโลยีสื่อสังคม
SMT 613 การตลาดออนไลน์
SMT 617 กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสังคม
XXX 6xx วิชาเลือก
XXX 6xx วิชาเลือก
SMT 610 เทคโนโลยีเครือข่ายสื่อสังคม
SMT 616 ออกแบบและการสร้างสื่อสังคม
SMT 618 การวิจัยด้านเทคโนโลยีสื่อสังคมขั้นสูง
SMT 699 วิทยานิพนธ์
SMT 612 การวิจัยและพัฒนาในด้านเทคโนโลยีสื่อสังคม
SMT 613 การตลาดออนไลน์
SMT 617 กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสังคม
XXX 6xx วิชาเลือก
XXX 6xx วิชาเลือก
SMT 610 เทคโนโลยีเครือข่ายสื่อสังคม
SMT 616 ออกแบบและการสร้างสื่อสังคม
SMT 618 การวิจัยด้านเทคโนโลยีสื่อสังคมขั้นสูง
XXX 6xx วิชาเลือก
SMT 691 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
SMT 691 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
SMT 698 การสอบประมวลความรู้
XXX 6xx วิชาเลือก

เวลาทำการ

วันเสาร์ - อาทิตย์: 9:00น. to 16:00น.

 • ภาคการศึกษา 1 สิงหาคม - ธันวาคม
 • ภาคการศึกษา 2 มกราคม - พฤษภาคม
 • ภาคการศึกษา 3 มิถุนายน - กรกฎาคม

ค่าใช้จ่ายการศึกษา

ค่าใช้จ่าย 

 • 4,000 บาท/หน่วยกิต
 • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคฤดูร้อน 7,500 บาท/ภาคเรียน
 • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1,2 15,000 บาท/ภาคเรียน
 • ค่าประกันของเสียหาย 2,500 บาท(ชำระแรกเข้า)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ 5,000 บาท/ปี

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 

150,000 บาท

โปรโมชั่น

 1. ทุนส่วนลดหน่วยกิต สำหรับบุคคลทั่วไป 10% ทุนศิษย์เก่า ม.รังสิต หรือข้าราชการ/รัชวิสาหกิจ ส่วนลดค่าหน่วยกิต 20%* (*เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิตกำหนดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.rsu.ac.th/grad)
 2. แบ่งชำระค่าลงทะเบียนเรียน 4 งวด/ภาคการศึกษา ไม่เสียค่าธรรมเนียม*
 3. รับทุนสนับสนุนงานวิจัยหรือทุนศึกษาดูงานต่างประเทศ*