ปริญญาตรี

Bachelor Degree

นวัตกรรมดิจิทัล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล

ข้อมูลทั่วไป

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
  ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Digital Innovation
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมดิจิทัล)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Digital Innovation)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.บ. (นวัตกรรมดิจิทัล)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Sc. (Digital Innovation)

จุดเด่น

 1. สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลเน้นการจัดการเรียนการสอนให้มีรายวิชาที่ฝึกเชิงปฏิบัติ และพัฒนาความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติกับเครื่องมือจริงระดับมืออาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในภาคอุตสาหกรรม
 2. สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลเน้นให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีทุนสนับสนุนในการสร้างนวัตกรรมแก่นักศึกษา และเน้นให้นักศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการแบบ Startup ได้ในระหว่างศึกษา โดยนักศึกษาจะได้ร่วมทำงานกับมีบริษัทจดทะเบียนที่บริหารงานโดยนักศึกษาของมหาวอิทยาลัยรังสิต ภายในการดูแลของคณาจารย์ที่มีประสบการณ์จริงในภาคอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ด้านนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะด้าน การพัฒนาซอฟแวร์แบบฟูลสแตก ความมั่นคงทางไซเบอร์และวิทยาการข้อมูล ที่สามารถทำงานและประยุกต์ใช้ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

นวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและดิจิทัล

career opportunities

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. นวัตกรด้านนวัตกรรมดิจิทัล
 2. นักวิจัยและพัฒนาโปรแกรม
 3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
 4. นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และเว็บไซต์
 5. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
 6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. ผู้ประกอบการแบบ Startup ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Structure

#
หมวดวิชา
หน่วยกิต
1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              
30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา
15 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
3 หน่วยกิต
2
หมวดวิชาเฉพาะ
90 หน่วยกิต

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
30 หน่วยกิต

วิชาชีพบังคับ
39 หน่วยกิต

วิชาชีพเลือก
21 หน่วยกิต
3
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
#
Total
126 หน่วยกิตStudy plan

CIT 101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
CIT 104 กระบวนการธุรกิจสำหรับระบบสารสนเทศ
ITE 111 ระบบสารสนเทศเบื้องต้น
ENL 101 ภาษาอังกฤษ
CIT 206 การเริ่มต้นธุรกิจและนวัตกรรม
RSU 112 กลุ่มวิชาพละศึกษา
CIT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
CIT 103 ระบบฐานข้อมูล
ITE 141 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
MAT 153 คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
XXX xxx ภาษาอังกฤษ
RSU xxx General Education Group
RSU 111 ธรรมาธิปไตย
THA 126 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ENL xxx ภาษาอังกฤษ 2
CIT 105 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ITE 122 การออกแบบเว็บและสื่อประสมเบื้องต้น
CIT 205 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ
ITE 224 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึม
RSU xxx การศึกษาทั่วไป
RSU xxx วิชาศึกษาทั่วไป
ITE 213 กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ITE 232 การจัดการระบบฐานข้อมูลสำหรับองค์กร
ITE 225 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
RSU xxx การศึกษาทั่วไป
RSU xxx การศึกษาทั่วไป
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 1
ITE 327 การอนุวัตและการจัดการระบบสารสนเทศ
ITE 334 ความมั่นคงระบบสารสนเทศ
ITE 394 การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจ
ITE xxx วิชาชีพเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
ITE xxx วิชาชีพเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
ITE 417 แผนกลยุทธ์และการจัดการระบบสารสนเทศ
ITE 478 Web Service and Service Oriented Architecture
ITE xxx วิชาชีพเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
ITE xxx วิชาชีพเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ 4
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 2
ITE 416 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ
ITE xxx ปริญญานิพนธ์
ITE xxx วิชาเลือกเสรี 5
ITE 498 สหกิจศึกษา

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์: 9:00น. ถึง 16:00น.

 • ภาคการศึกษาที่ 1 สิงหาคม - ธันวาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2 มกราคม - พฤษภาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 3 มิถุนายน - กรกฎาคม

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าธรรมเนียม 

2,200 บาท/หน่วยกิต, ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท/ภาคเรียน

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณตลอดหลักสูตร 

346,400 บาท