ปริญญาตรี

Bachelor

สารสนเทศการลงทุน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน

Full Title :: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
Abbreviated Title :: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศการลงทุน)

ความสำคัญ สารสนเทศการลงทุน?

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของวิชาด้านสารสนเทศการลงทุน และรองรับการแข่งขันทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง ทั้งในด้านความเข้าใจด้านสารสนเทศการลงทุน และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านวิชาการและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป็นหลักสูตรที่ได้เรียนเนื้อหาทั้งด้านคอมพิวเตอร์ การลงทุน การวางแผนทางการเงิน เรียนปริญญาตรีใบเดียวได้ความรู้สองสาขา เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้ลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในโปรแกรมเสมือนจริง และลงทุนจริง โดยจะได้รับคำแนะนำทั้งจากอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ อย่างใกล้ชิด

นวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและดิจิทัล

โอกาสการประกอบอาชีพ

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของวิชาด้านสารสนเทศการลงทุน และรองรับการแข่งขันทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง ทั้งในด้านความเข้าใจด้านสารสนเทศการลงทุน และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านวิชาการและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 1. นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 2. ผู้จัดการกองทุน
 3. วาณิชธนากร
 4. เจ้าหน้าที่การตลาดหลักทรัพย์
 5. นักลงทุนรายบุคคล
 6. ผู้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน
 7. ผู้ให้คำแนะนำด้านการวางแผนทางการเงิน
 8. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

Structure

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี

เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9 หน่วยกิต
  2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3 หน่วยกิต
  3) กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
  4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต
  1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 33 หน่วยกิต
  2) วิชาชีพ 51 หน่วยกิต
     ก. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36 หน่วยกิต
     ข. กลุ่มวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต
รวม 120 หน่วยกิตStudy plan

CIT 101 การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ENL xxx กลุ่มวิชาภาษา
MAT 143 คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
INI 101 การลงทุนเบื้องต้น
CIT 103 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
XXX xxx กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
RSU 101 ธรรมาธิปไตย
ESS xxx กลุ่มรายวิชาพลศึกษา
ENL xxx กลุ่มวิชาภาษา
ENL xxx กลุ่มวิชาภาษา
XXX xxx กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
XXX xxx กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
MAT 144 แคลคูลัสสำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ACC 100 การบัญชีการเงิน
INI 111 การลงทุนในทางเลือกอื่น
ENL xxx กลุ่มวิชาภาษา
XXX xxx กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
INI 203 คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับนักลงทุน
FIN 201 การเงินธุรกิจ
INI 213 ตลาดการเงินและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
INI xxx รายวิชาชีพ-เลือก (1)
THA xxx กลุ่มวิชาภาษา
MAT 155 สถิติสำหรับนักลงทุน
INI 201 การวิเคราะห์งบการเงิน
CIT 206 การเริ่มต้นธุรกิจและนวัตกรรม
INI xxx รายวิชาชีพ-เลือก (2)
INI 303 การลงทุนในตราสารหนี้
INI 313 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
INI 301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
INI xxx รายวิชาชีพ-เลือก (3)
INI xxx รายวิชาชีพ-เลือก (4)
INI 401 การลงทุนในตราสารทุน
INI 403 การลงทุนในตราสารอนุพันธ์เบื้องต้น
INI 314 ทฤษฎีตลาดทุน
INI xxx รายวิชาชีพ-เลือก (5)
INI xxx รายวิชาชีพ-เลือก (6)
INI 491 สัมมนาสารสนเทศการลงทุน
INI 492 ฝึกงานวิชาชีพ
INI 497 ปริญญานิพนธ์
XXX xxx รายวิชาเลือกเสรี (1)
XXX xxx รายวิชาเลือกเสรี (2)

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์: 9:00น. to 16:00น.

 • ภาคการศึกษา 1 สิงหาคม - ธันวาคม
 • ภาคการศึกษา 2 มกราคม - พฤษภาคม
 • ภาคการศึกษา 3 มิถุนายน - กรกฎาคม

ค่าใช้จ่ายการศึกษา

ค่าใช้จ่าย 

2,200 บาท/หน่วยกิต, ค่าบำรุงการศึกษา 10,000 บาท/ภาคเรียน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 

304,800 บาท