บริการวิชาการ

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลทคโนโลยี

บริการวิชาการ

"

พื้นฐาน ภาษา Python ตอนที่ 1"

พื้นฐาน ภาษา Python ตอนที่ 2"

พื้นฐาน ภาษา Python ตอนที่ 3"

พื้นฐาน ภาษา Python ตอนที่ 4"

พื้นฐาน ภาษา Python ตอนที่ 5"

Machine Learning ตอนที่ 1"

Machine Learning ตอนที่ 2"

Machine Learning ตอนที่ 3"

Data Analytics การใช้ Panda Library ตอนที่ 1