ปริญญาตรี

Bachelor Degree

วิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ข้อมูลทั่วไป

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Computer Science)
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Computer Science)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Sc. (Computer Science)

ความสำคัญ

“ศาสตร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการข้อมูล การเรียนรู้ของเครื่อง การเงินยุคดิจิทัล บล็อกเชน อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ฯลฯ เป็นความรู้ที่จะพัฒนาวีถีชีวิตของมนุษย์ในยุคดิจิทัลให้มั่นคงอย่างยั่งยืน”

จุดเด่น

 • ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์
 • สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 3 ปี
 • มีความร่วมมือกับภาคเอกชนทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
 • ฝึกงานในสถานประกอบการจริง

นวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและดิจิทัล

การประกอบอาชีพ

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
 2. นักพัฒนาแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application Developer)
 3. นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)
 4. นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)
 5. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator)
 6. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
 7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Scientist)

โครงสร้างหลักสูตร

#
หมวดวิชา
หน่วยกิต
1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              
30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา
15 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
3 หน่วยกิต
2
หมวดวิชาเฉพาะ
85 หน่วยกิต

กลุ่ประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
3 หน่วยกิต

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
13 หน่วยกิต

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
15 หน่วยกิต

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
12 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยี
12 หน่วยกิต

กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3 หน่วยกิต
3
วิชาชีพเลือก
6 หน่วยกิต
3
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
#
Total
126 หน่วยกิตแผนการศึกษา

DIT101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
xxx วิชาศึกษาทั่วไป 1
MAT 133 แคลคูลัส 1
MAT 252 ความน่าจะเป็นและสถิติ
RSU 185 ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพ
RSU 112 กีฬาเพื่อสุขภาพ
DIT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
xxx กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ (1)
MAT 221 คณิตศาสตร์(ไม่ต่อเนื่อง)
MAT 241 พีชคณิตเชิงเส้น
xxx วิชาศึกษาทั่วไป 2
xxx วิชาศึกษาทั่วไป 3
xxx วิชาศึกษาทั่วไป 4
CSC 250 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
CSC 331 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
CSC 360 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
CSC 362 ระบบฐานข้อมูล
CSC 481 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ
CSC 350 การเขียนโปรแกรมเทคโนโลยีเว็บ
CSC 420 ระบบปฏิบัติการ
CSC 431 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
CSC 451 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
CSC xxx หมวดวิชาชีพเลือก (1)
xxx วิชาศึกษาทั่วไป 5
xxx วิชาศึกษาทั่วไป 6
xxx วิชาศึกษาทั่วไป 7
xxx หมวดวิชาเลือกเสรี (1)
CSC 485 วิธีวิทยาการวิจัยเบื้องต้นสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
CSC 487 กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CSC 475 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
CSC xxx หมวดวิชาชีพเลือก (2)
CSC xxx หมวดวิชาชีพเลือก (3)
CSC 472 ปัญญาประดิษฐ์
CSC 454 ภาษาการโปรแกรม
CSC 480 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
CSC xxx หมวดวิชาชีพเลือก (4)
CSC xxx หมวดวิชาชีพเลือก (5)
XXX xxx หมวดวิชาเลือกเสรี (2)
CSC 492 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
DIT 498 สหกิจศึกษา*

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ : 9:00am. to 16:00pm.

 • semester 1 สิงหาคม - ธันวาคม
 • semester 2 มกราคม - พฤษภาคม
 • semester 3 มิถุนายน - สิงหาคม

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

ค่าใช้จ่ายต่อภาคเรียน 

2,200 บาท/หน่วยกิต, ค่าบำรุงการศึกษา 10,000 บาท/เทอม

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 

348,000 บาท