RSU START UP
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมผลักดันนักศึกษาสู่โครงการ Start up

ผลงานนักศึกษา


คลิปผลงานนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกับ ว.ไอซีที


เครื่องมือ Business Model Canvas เครื่องมือสำคัญของสตาร์ทอัพ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Business Model Canvas


สมัคร startup

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยนักศึกษาสามารถรวมกลุ่มกันและเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้ทันที

ตัวอย่างการทำพรีเซนต์เทชั่น

ตัวอย่าง Proposal เพื่อสมัครร่วมโครงการ