ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)
 • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Cybersecurity Management)
 • ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)
 • ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.S. (Cybersecurity Management)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้สนใจทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • ผู้เชี่ยวชาญและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • ผู้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมภัยคุกคามไซเบอร์
 • ผู้ประเมินความเสี่ยงและช่องโหว่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักทดสอบช่องโหว่และภัยคุกคามระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิจัยและวิเคราะห์งานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • อาจารย์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

จุดเด่นของหลักสูตร

      หลักสูตรปริญญาโทนี้ จะช่วยให้คุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างแท้จริง เพราะหลักสูตรเกิดขึ้นจากความร่วมมือของบริษัท ACIS Professional Center Co., Ltd. บริษัทชั้นนำในการให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ นำโดยอาจารย์ปริญญา หอมอเนก และวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ร่วมกันร่างหลักสูตรให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน โดยพิจารณาร่วมกันถึงสิ่งที่บุคลากรด้านนี้จะต้องเรียนรู้และสามารถนำไปปฏิบัติงานเพื่อบริหารจัดการให้องค์กรมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพราะสิ่งสำคัญของการเปิดหลักสูตรคือ ความต้องการที่จะผลิตบัณฑิตให้ได้วิชาความรู้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ (Knowledge) จากคณาจารย์ผู้สอน และชำนาญด้านทักษะ (Skill) ซึ่งได้จากผู้เชี่ยวชาญภาคอุตสาหกรรม


สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัคร

 • ทุนสนับสนุนการวิจัย
 • เฉพาะนักศึกษาที่สมัครเรียนเทอม 1/2561 (เปิดเรียนช่วงเดือนสิงหาคม ปี 2561)
  - ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรังสิต บุคลากรของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ได้รับส่วนลดค่าหน่วยกิต 20%
  - บุคคลทั่วไปได้รับส่วนลดค่าหน่วยกิต 10%
 • นักศึกษาผ่อนชำระได้ 4 งวด / ภาคการศึกษา โดยไม่คิดดอกเบี้ย

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
 2. สำเนาใบปริญญาบัตร
 3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
 7. สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ

สถานที่รับใบสมัครและยื่นใบสมัคร

 • บัณฑิตวิทยาลัย อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก โทร.0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4182-3 ชั้น 2 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 / ชั้น 3 เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น
 • สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ โทร โทร.0-2997-2222 ต่อ 5500-5510 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
 • ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร T.S.T. ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร โทร. 0-2617-5854-8 (อ-ศ 09.00-21.00/ส-อา09.00-17.00)
 • สมัครออนไลน์ ได้ที่ rsuapp.rsu.ac.th/rsuregis/regisMaster.aspx

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

 • รับผู้จบปริญญาตรีสาขาวิชา Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, Business Computer หรือ สอบผ่านวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 • ดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องมีการเรียนวิชาพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

การสอบคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์ ทางหลักสูตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลังสมัครเรียน


ระบบการศึกษา

 • หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต ระบบทวิภาค(2 ภาคเรียนต่อปี)
 • การศึกษา แผน ก2. ทำวิทยานิพนธ์ (Thesis)
 • การศึกษา แผน ข. สอบประมวลผลความรู้ (Comprehensive)
 • เรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 17.00 – 21.00 น. หรือ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ตัวอย่างแผนการศึกษา

แผนการศึกษาแบบ ก. ทำวิทยานิพนธ์
FIRST SEMESTER TOPIC Credit
CSM 610 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 3
CSM 603 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและความเสี่ยงองค์กรองค์กรวิสาหกิจ 3
CSM 605 มาตรฐานและกรอบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 3
CSM 624 วิชาเลือก (การเจาะและทดสอบระบบ) 3
SECOND SEMESTER TOPIC Credit
CSM 607 การตรวจสอบและประเมินความมั่นคงความปลอดภัยไซเบอร์ 3
CSM 609 การวิจัยและพัฒนาทางการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 3
CSM 628 วิชาเลือก (การทำนิติวิทยาศาสตร์ทางดิจิทัลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) 3
CSM 622 วิชาเลือก (การจัดการศูนย์เฝ้าระวังและปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) 3
THIRD SEMESTER TOPIC Credit
CSM 699 วิทยานิพนธ์ 6
FOURTH SEMESTER TOPIC Credit
CSM 699 วิทยานิพนธ์ 6

แผนการศึกษาแบบ ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์
FIRST SEMESTER TOPIC Credit
CSM 610 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 3
CSM 603 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและความเสี่ยงองค์กรองค์กรวิสาหกิจ 3
CSM 605 มาตรฐานและกรอบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 3
CSM 624 วิชาเลือก (การเจาะและทดสอบระบบ) 3
SECOND SEMESTER TOPIC Credit
CSM 607 การตรวจสอบและประเมินความมั่นคงความปลอดภัยไซเบอร์ 3
CSM 609 การวิจัยและพัฒนาทางการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 3
CSM 628 วิชาเลือก (การทำนิติวิทยาศาสตร์ทางดิจิทัลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) 3
CSM 622 วิชาเลือก (การจัดการศูนย์เฝ้าระวังและปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) 3
THIRD SEMESTER TOPIC Credit
CSM 620 วิชาเลือก (กลยุทธ์เพื่อความเป็นผู้นำด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) 3
CSM 695 วิชาเลือก (หัวข้อพิเศษด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) 3
FOURTH SEMESTER TOPIC Credit
CSM 699 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 207,000 บาท (ใช้เวลาเรียน 3 ภาคการศึกษา)

 • ค่าสมัครสอบ 500 บาท
 • ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 4,500 บาท
 • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคละ 15,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ สำหรับผู้ที่สมัครเรียนเทอม 1/2561 (เปิดเรียนช่วงเดือนสิงหาคม ปี 2561)
  - สำหรับบุคคลทั่วไป 190,800 บาท (ได้รับส่วนลดค่าหน่วยกิต 10%)
  - สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรังสิต บุคลากรของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 174,600 บาท (ได้รับส่วนลดค่าหน่วยกิต 20%)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
Master of Science program in Cybersecurity Management
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต