คณาจารย์

อาจารย์ สุรชัย ดียิ่ง
ผศ.ดร. วรรณวิภา ติตถะสิริ
ผศ.ดร. สมชาย เส็กเจิรญ
ผศ.ดร. วศิณ ชูประยูร
ดร. อารีรัตน์ ส่งสกุลวัฒนา
อาจารย์ สุมนา เกษมสวัสดิ์
รศ.ดร. สิริพร ศุภราทิตย์
ผศ.ดร. ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง
ผศ. มนตรี อินทโชติ
อาจารย์ สุพานิช อังศิริกุล
อาจารย์ เสกสันต์ แสงสวัสดิ์
อาจารย์ สุเมธ ผ่องพรรณแข
ผศ. ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ
ผศ.ดร. สุมามาลย์ ปานคำ
อาจารย์ อนุชา อารีพรรค
รศ.ดร. คริชณะ ฉิมมณี
ผศ.ดร. วุฒิพงษ์ ชินศรี
ผศ. วิไลลักษณ์ ตรีพืช
อาจารย์ รวินันท์ ประดิษฐ์แสงทอง
อาจารย์ เอกพงษ์ นพวงศ์
ผศ. ทศพร ทศแสงสิน
ผศ.ดร. ชุติมา เบี้ยวไขมุข
ผศ. ชุลีกร นวลสมศรี
ดร. ปภังกร พิชญะธนกร
รศ.ดร. วงศกร เจริญพานิชย์เสรี
ผศ.ดร. ธรรณพ อารีพรรค
รศ.ดร. ปณิธิ เนตินันทน์
ผศ. พูนลาภ ตั้งอาสนะวิทย์
ผศ.ดร. พิชิต บุญครอง
ผศ. ดร. กานต์ ยงศิริวิทย์
ผศ.ดร. อรรถพล ป้อมสถิตย์
อาจารย์ ศุภณัฐ จินตวิวัฒน์สกุง
อาจารย์ วารุณี บุญคุ้ม
อาจารย์ สงบ ศศิพงษ์พรรณ
ดร. วรทรรศน์ มาฆะศิรานนท์
อาจารย์ วันทนีย์ เจียรสุนันท์
อาจารย์ จักริน สิริกุลธร
ติดต่อเรา