สารสนเทศการลงทุน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน

ข้อมูลทั่วไป

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย        : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
  ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Science Program in Investment Informatics
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศการลงทุน)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Investment Informatics)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย)        : วท.บ. (สารสนเทศการลงทุน)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   : B.Sc. (Investment Informatics)

ความสำคัญ สารสนเทศการลงทุน?

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของวิชาด้านสารสนเทศการลงทุน และรองรับการแข่งขันทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง ทั้งในด้านความเข้าใจด้านสารสนเทศการลงทุน และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านวิชาการและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป็นหลักสูตรที่ได้เรียนเนื้อหาทั้งด้านคอมพิวเตอร์ การลงทุน การวางแผนทางการเงิน เรียนปริญญาตรีใบเดียวได้ความรู้สองสาขา เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้ลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในโปรแกรมเสมือนจริง และลงทุนจริง โดยจะได้รับคำแนะนำทั้งจากอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ อย่างใกล้ชิด

จุดเด่น

 1. เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ครบถ้วนทั้งการลงทุนและไอทีก้าวทันโลกไม่ตกเทรนด์
 2. เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพทางด้านการเงินการลงทุน เช่น CISA (Certified Investment and Securities Analyst ) : ใบประกอบวิชาชีพสำหรับผู้ที่งานในสายนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

หลักสูตร และค่าเล่าเรียน

 • หลักสูตรเรียนทั้งหมด 120 หน่วยกิต
 • ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 320,000 บาท (สามารถจบได้ใน 3 ปี หรือ 3 ปีครึ่ง โดยวางแผนการเรียน)

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • รับนักเรียนจบจาก ม.6 หรือเทียบเท่า ปวช. ปวส. จบสายอะไรก็ได้ ไม่จำกัด
 • มีฝันอยากเป็นผู้ที่มีความสามารถด้านการวางแผนทางการเงิน

เรียนเกี่ยวกับอะไร

 • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ระบบการจัดการฐานข้อมูล
 • โปรแกรมประยุกต์สำหรับนักลงทุน
 • บล็อกเชนและบิทคอยน์
 • การลงทุนในตราสารทุน
 • การลงทุนในตราสารอนุพันธ์
 • ตลาดการเงินและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
 • แบบจำลองสถิติเพื่อการวิจัยทางการเงิน

แนวทางประกอบอาชีพ มีหลากหลายด้านไอที เช่น

 • นักลงทุน
 • ผู้ให้คำแนะนำการลงทุน
 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 • นักวางแผนทางการเงิน
 • Programmer
 • Data Scientists

ติดตามกิจกรรมของสาขาวิชาได้ที่

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต         

                           จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        120       หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร                

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

                หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น  8  กลุ่มวิชา ดังนี้

                             กลุ่มที่ 1  และ กลุ่มที่ 2   จำนวนหน่วยกิตรวม   15   หน่วยกิต   แบ่งเป็น

                            กลุ่มที่  1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)                3   หน่วยกิต

                            กลุ่มที่  2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร                           12   หน่วยกิต       

                            (Internationalization and Communication)                           

                                             โดยกลุ่มที่   2   แบ่งออกเป็น   2   กลุ่มวิชา    ดังนี้

                                             กลุ่ม  2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  (English Language)                            6   หน่วยกิต

                                             กลุ่ม  2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ     

                                             (International Language and International Experience)                  6   หน่วยกิต 

                            กลุ่มที่ 3  ถึง  กลุ่มที่  8   จำนวนหน่วยกิตรวม   15   หน่วยกิต

                           นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่  3  ถึงกลุ่มที่  8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

                           กลุ่มที่  3 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and Social Responsibility)

                           กลุ่มที่  4 ศิลปะและวัฒนธรรม  (Arts and Culture)

                           กลุ่มที่  5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม  (Innovative Entrepreneurship)               

                           กลุ่มที่  6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล  (Digital Media Literacy)

                           กลุ่มที่  7 หลักคิดวิทยาศาสตร์  (Essence of Science)

                           กลุ่มที่  8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์  (RSU My-Style)

 • หมวดวิชาเฉพาะ   84  หน่วยกิต  ประกอบด้วย

                                       1)   วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                  24   หน่วยกิต

                                       2)   วิชาชีพ                                                     60   หน่วยกิต

                                             ก.   วิชาชีพ-บังคับ                                    33   หน่วยกิต

                                             ข.   วิชาชีพ-เลือก                                     27   หน่วยกิต

 • หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

แผนการเรียน

ปีการศึกษาที่ 1

 • ENL xxx              วิชากลุ่ม 2.1 ภาษาอังกฤษ (1)
 • DIT 101              การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
 • DIT 106              คณิตศาสตร์พื้นฐานสา หรับการลงทุน
 • INI 112               โปรแกรมประยุกต์สาหรับลงทุน
 • MAT 155             สถิติสา หรับการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค
 • XXX xxx               วิชาศึกษาทั่วไป (1)
 • RSU 111              ธรรมาธิปไตย 2
 • RSU 112              กีฬาเพื่อสุขภาพ
 • ENL xxx               วิชากลุ่ม 2.1 ภาษาอังกฤษ (2)
 • INI 111                การลงทุนในทางเลือกอื่น 3
 • INI 124                ระบบจัดการฐานข้อมูล 3
 • MAT 156             คณิตศาสตร์สา หรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน 3
 • MAT 221             คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
 • XXX xxx               วิชาศึกษาทั่วไป (2)
 • XXX xxx               วิชาศึกษาทั่วไป (3)

ปีการศึกษาที่ 2

 • ENL xxx               วิชากลุ่ม 2.2 ภาษาอังกฤษ (1)
 • XXX xxx               วิชาศึกษาทั่วไป (4)
 • INI 210                ขั้นตอนวิธีเบื้องต้น
 • INI 213                ตลาดการเงินและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
 • INI 220                เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย
 • INI xxx                 วิชาชีพ-เลือก (1)
 • ENL xxx               วิชากลุ่ม 2.2 ภาษาอังกฤษ (2)
 • XXX xxx               วิชาศึกษาทั่วไป (5)
 • INI xxx                 วิชาชีพ-เลือก (2)
 • INI xxx                 วิชาชีพ-เลือก (3)
 • INI 303                การลงทุนในตราสารหนี้

ปีการศึกษาที่ 3

 • INI 313                กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 • INI 401                การลงทุนในตราสารทุน
 • INI xxx                 วิชาชีพ-เลือก (4)
 • INI xxx                 วิชาชีพ-เลือก (5)
 • INI xxx                 วิชาชีพ-เลือก (6)
 • INI 403                การลงทุนในตราสารอนุพันธ์
 • INI xxx                 วิชาชีพ-เลือก (7)
 • INI xxx                 วิชาชีพ-เลือก (8)
 • INI xxx                 วิชาชีพ-เลือก (9)
 • INI 491                สัมมนาสารสนเทศการลงทุน

ปีการศึกษาที่ 4

 • INI 495                ปริญญานิพนธ์ 1
 • XXX xxx               วิชาเลือกเสรี (1)
 • XXX xxx               วิชาเลือกเสรี (2)
 • INI 499                ปริญญานิพนธ์ 2
ติดต่อเรา