คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต

ข้อมูลทั่วไป

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย         : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต
  ภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Science Program in Computer Game and Esport
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)       : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Bachelor of Science (Computer Game and Esport)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย)        : วท.บ. (คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    : B.Sc. (Computer Game and Esport)

ความสำคัญ

จากวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตแบบ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศโดยจะต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม นอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังได้มีแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมีวิสัยทัศน์ต้องการปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) เพื่อให้ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุน มนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยหนึ่งในเป้าหมายนั้นคือการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ให้มีความรู้และทักษะที่สามารถประกอบอาชีพในยุคดิจิทัลได้ โดยเฉพาะบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ธุรกิจที่เกี่ยวกับเกมและอีสปอร์ต ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการตลาดสูง โดยรายงานจาก Forbes ปี 2562 ตลาดเกมทั่วโลกสร้างรายได้ 152.1 พันล้านดอลลาร์ สำหรับในประเทศไทยปี 2562 อุตสาหกรรมเกมมีมูลค่า 2.2 หมื่นล้านบาท เติบโตขึ้น 13% จากปี 2561 สำหรับธุรกิจอีสปอร์ตซึ่งเป็นการนำเกมมาจัดการแข่งขันเหมือนกีฬาชนิดอื่น ๆ ซึ่งในปี 2562 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดการแข่งขันมากกว่า 4,000 รายการโดยมีเงินรางวัลรวมถึง 211 ล้านดอลลาร์ สำหรับประเทศไทยธุรกิจ อีสปอร์ตเพิ่งเริ่มและกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วโดยมีการจัดแข่งขันเกมมากขึ้น มีสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และมีการจัดแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเป็นกีฬาระดับชาติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าธุรกิจเกมและ อีสปอร์ตในประเทศไทยและต่างประเทศต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนี้อย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต ที่ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพสามารถทำงานให้กับประเทศเพื่อป้อนสู่ตลาดแรงงาน และนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติได้

จุดเด่น

หลักสูตรนี้มีสองแขนง

 •  แขนงวิชาพัฒนาเกม
 •  แขนงวิชาอีสปอร์ต

ทั้งสองแขนงจะมีวิชาร่วม และแยกกันชัดเจน สายพัฒนาเกมอาจจะเลือกวิชาอีสปอร์ตได้ หรือสายอีสปอร์ตจะเลือกวิชาพัฒนาเกมเป็นวิชาเลือกก็ได้

หลักสูตร และค่าเล่าเรียน

 • หลักสูตรเรียนทั้งหมด 126 หน่วยกิตเท่านั้น
 • สรุปคือถ้ามาสมัครลงทะเบียนเรียนเทอมแรก จ่าย 16,800 บาท
 • เทอมปกติต่อ ๆ ไป ประมาณเทอมละ 4-5 หมื่นต่อเทอมขึ้นกับจำนวนวิชาที่ลงทะเบียน
 • ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 344,400 บาท (สามารถจบได้ใน 3 ปี หรือ 3 ปีครึ่ง โดยวางแผนการเรียน)

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • 👉 สำหรับแขนงวิชาพัฒนาเกม

 •   เหมาะกับน้อง ๆ ที่มีฝันอยากสร้างเกม อยากทำเกม อยากสร้างโลกจินตนาการให้เป็นจริง
 •   เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบ การออกแบบตัวละคร การทำกราฟิกสำหรับงานเกม 2D, 3D, Pixel Art
 •   หรือคนที่อยากเป็นเกมโปรแกรมเมอร์ เขียนโปรแกรมเกม ใช้ Unity และ Unreal ในการสร้างเกม
 • 👉 สำหรับแขนงวิชาอีสปอร์ต

 •   เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่อยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ต การเล่นเกมอย่างมืออาชีพ การจัดการแสดงเกม นักวิเคราะห์และวิจารณ์เกม นักทดสอบเกม นักพากย์เกม นักจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต และส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอีสปอร์ต ซึ่งต้องบอกว่ามีอาชีพด้านนี้เยอะมากในปัจจุบัน

*** จะเรียนควบ 2 ปริญญาก็ได้ แค่เก็บหน่วยกิตเพิ่มอีกนิดหน่อย เช่น อยากเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต ควบคู่กับ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม ถ้าจะเรียนต่อโท ก็อีกเพียง 1 ปี สำหรับหลักสูตรปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสื่อสังคม (SMT)

เรียนเกี่ยวกับอะไร

แนวทางประกอบอาชีพ มีหลากหลายด้านไอที เช่น

แนวทางประกอบอาชีพของแขนงการพัฒนาเกม มีหลากหลายให้เลือกว่าจะไปอยู่ตรงไหนของอุตสาหกรรม เช่น

 • นักวิเคราะห์และออกแบบเกม (Game Analyst and Designer)
 • นักพัฒนาเกม (Game Developer)
 • โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
 • นักพัฒนาสื่อดิจิทัล (Digital Media Developer)
 • นักพัฒนากราฟิกและแอนิเมชันสำหรับ (Graphics and Animation Developer for Games)

แนวทางประกอบอาชีพของสายอีสปอร์ต มีหลากหลายให้เลือกว่าจะไปอยู่ตรงไหนของอุตสาหกรรม เช่น

 • นักพัฒนาสื่อดิจิทัล (Digital Media Developer)
 • นักทดสอบเกม (Game Tester)
 • นักพากย์เกม (Game Caster)
 • นักกีฬาอีสปอร์ต (Esport Player)
 • นักจัดการแข่งขันกีฬา (Esport League Manager)
 • นักวิจารณ์เกม (Game Reviewer)
 • ผู้จัดการนักกีฬาอีสปอร์ต (Esport Athlete Manager)
 • ผู้ประกอบการด้านเกม (Game Entrepreneur)

ติดตามกิจกรรมของสาขาวิชาได้ที่

https://web.facebook.com/ComGameEsportRangsit

หรือ

สามารถดูรายวิชาได้ที่ https://it.rsu.ac.th/cge/ มีรายวิชาทั้งหมด

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต         

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        126       หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร             

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30   หน่วยกิต

               หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้

                             กลุ่มที่ 1  และ กลุ่มที่ 2   จำนวนหน่วยกิตรวม   15   หน่วยกิต   แบ่งเป็น

กลุ่มที่  1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)                3   หน่วยกิต

กลุ่มที่  2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร

(Internationalization and Communication)                 12   หน่วยกิต

โดยกลุ่มที่   2   แบ่งออกเป็น   2   กลุ่มวิชา    ดังนี้

กลุ่ม  2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  (English Language)                             6   หน่วยกิต

กลุ่ม  2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ

(International Language and International Experience)                   6   หน่วยกิต

                            กลุ่มที่ 3  ถึง  กลุ่มที่  8   จำนวนหน่วยกิตรวม   15   หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่  3  ถึงกลุ่มที่  8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

กลุ่มที่  3  ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and Social Responsibility)

กลุ่มที่  4 ศิลปะและวัฒนธรรม  (Arts and Culture)

กลุ่มที่  5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม  (Innovative Entrepreneurship)

กลุ่มที่  6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล  (Digital Media Literacy)

กลุ่มที่  7 หลักคิดวิทยาศาสตร์  (Essence of Science)

กลุ่มที่  8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์  (RSU My-Style)

 • หมวดวิชาเฉพาะ  90   หน่วยกิต  ประกอบด้วย

1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                           30   หน่วยกิต

2) วิชาชีพ                                              60   หน่วยกิต

ก. วิชาชีพ-บังคับ                               45   หน่วยกิต

(1) แขนงวิชาการพัฒนาเกม        45    หน่วยกิต

(2) แขนงวิชาอีสปอร์ต                 45    หน่วยกิต

ข. วิชาชีพ-เลือก                                15    หน่วยกิต

 • หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต

แผนการเรียน

ปีการศึกษาที่ 1

 • RSU 111           สังคมธรรมาธิปไตย
 • THA xxx            รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 (1)
 • ENL xxx            รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 (2)
 • DIT 101            การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
 • DIT 103            ระบบสารสนเทศเบื้องต้น
 • DIT 107            การคิดและการเขียนเชิงสร้างสรร
 • DIT 110            พื้นฐานการออกแบบกราฟิก
 • CGE 102           การวาดเส้นเบื้องต้น
 • ENL xxx             รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 (3)
 • RSU 112           กีฬาเพื่อสุขภาพ
 • DIT 102            การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
 • CGE 101           พื้นฐานการออกแบบ
 • CGE 103           ประวัติศาสตร์ศิลปะเพื่อการออกแบบเกม
 • CGE 104           พื้นฐานการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ
 • CGE 105           การออกแบบและการผลิตเกม
 • CGE 106           คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 2 มิติ

ปีการศึกษาที่ 2

 • DIT 104            กระบวนการธุรกิจสำหรับระบบสารสนเทศ
 • DIT 108            การออกแบบอินโฟกราฟิก
 • DIT 109            การออกแบบและพัฒนาเว็บ
 • CGE 207           การออกแบบกราฟิกสำหรับการจัดการแข่งขันอีสปอร์ต
 • CGE 208           การบริหารจัดการนักกีฬาอีสปอร์ต
 • ENL xxx            รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 (4)
 • DIT 105            วิทยาศาสตร์และธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่
 • DIT 106            คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการลงทุน
 • CGE 209           การบริหารและจัดการงานแสดงเกม
 • CGE xxx            วิชาชีพ-เลือก (1)
 • CGE xxx            วิชาชีพ-เลือก (2)
 • XXX xxx            รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 – 8 (1)

ปีการศึกษาที่ 3

 • CGE 391           โครงการอีสปอร์ต 1
 • CGE xxx            วิชาชีพ-เลือก (3)
 • CGE xxx            วิชาชีพ-เลือก (4)
 • XXX xxx            รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 – 8 (2)
 • XXX xxx            รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 – 8 (3)
 • XXX xxx            รายวิชาเลือกเสรี (1)
 • CGE 392           โครงการอีสปอร์ต 2
 • CGE 495           สัมมนาด้านคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต
 • CGE xxx            วิชาชีพ-เลือก (5)
 • XXX xxx            รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 – 8 (4)
 • XXX xxx            รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 – 8 (5)
 • XXX xxx            รายวิชาเลือกเสรี (2)
 • DIT 104            กระบวนการธุรกิจสำหรับระบบสารสนเทศ

ปีการศึกษาที่ 4

 • CGE 497 ปริญญานิพนธ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต

ติดต่อเรา