กรรมการบริหาร

3514333
ผศ.ดร. สมชาย เล็กเจริญ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
3714279
อาจารย์ สุมนา เกษมสวัสดิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
4714455
ผศ. ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
3414128
นางนงนุช ศิริสงวนวงศ์
เลขานุการวิทยาลัย

หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรี/หัวหน้าภาควิชา

อาจารย์ สุพานิช อังศิริกุล
หัวหน้าสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร. กานต์  ยงศิริวิทย์
หัวหน้าสาขาวิชา
นวัตกรรมดิจิทัล
ผศ. พูนลาภ ตั้งอาสนะวิทย์
หัวหน้าสาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสังคม
อาจารย์ ศุภณัฐ จินตวัฒน์สกุล
หัวหน้าสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต
รศ.ดร. วงศกร เจริญพานิชเสรี
หัวหน้าสาขาวิชา
สารสนเทศการลงทุน

ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก/ปริญญาโท

รศ.ดร. เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน
ผู้อำนวยการหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปริญญาเอก และ ปริญญาโท)
3514333
ผศ.ดร สมชาย เล็กเจริญ
ผู้อำนวยการหลักสูตร
เทคโนโลยีสื่อสังคม (ปริญญาเอก)
ผศ.ดร. สุมามาลย์ ปานคำ
ผู้อำนวยการหลักสูตร
เทคโนโลยีสื่อสังคม
ผศ.ดร. ชุติมา เบี้ยวไข่มุข
ผู้อำนวยการหลักสูตร
การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล
ผศ.ดร. วศิณ ชูประยูร
ผู้อำนวยการหลักสูตร
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร. อรรถพล ป้อมสถิตย์
ผู้อำนวยการหลักสูตร
การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ติดต่อเรา