นวัตกรรมดิจิทัล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล

ข้อมูลทั่วไป

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย        :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
  ภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Science Program in Digital Innovation
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      : วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมดิจิทัล)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Digital Innovation)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย)        : วท.บ. (นวัตกรรมดิจิทัล)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   : B.Sc. (Digital Innovation)

จุดเด่น

 1. สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลเน้นการจัดการเรียนการสอนให้มีรายวิชาที่ฝึกเชิงปฏิบัติ และพัฒนาความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติกับเครื่องมือจริงระดับมืออาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในภาคอุตสาหกรรม
 2. สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลเน้นให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีทุนสนับสนุนในการสร้างนวัตกรรมแก่นักศึกษา และเน้นให้นักศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการแบบ Startup ได้ในระหว่างศึกษา โดยนักศึกษาจะได้ร่วมทำงานกับมีบริษัทจดทะเบียนที่บริหารงานโดยนักศึกษาของมหาวอิทยาลัยรังสิต ภายในการดูแลของคณาจารย์ที่มีประสบการณ์จริงในภาคอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ด้านนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะด้าน การพัฒนาซอฟแวร์แบบฟูลสแตก ความมั่นคงทางไซเบอร์และวิทยาการข้อมูล ที่สามารถทำงานและประยุกต์ใช้ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

หลักสูตร และค่าเล่าเรียน

 • หลักสูตรเรียนทั้งหมด 126 หน่วยกิต
 • ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 328,400 บาท (สามารถจบได้ใน 3 ปี หรือ 3 ปีครึ่ง โดยวางแผนการเรียน)
 • สามารถกู้ยืมผ่าน กยศ. ได้

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 •   รับนักเรียนจบจาก ม.6 หรือเทียบเท่า ปวช. ปวส. จบสายอะไรก็ได้ ไม่จำกัด
 •   มีฝันอยากเป็นผู้สร้างนวัตกรรมด้านไอที
 •   อยากเป็นผู้ประกอบการ มีธุรกิจเป็นของตนเอง
 •   อยากเป็นโปรแกรมเมอร์ Full Stack
 •   ชอบงานด้านความมั่นคงทางไซเบอร์

เรียนเกี่ยวกับอะไร

 • พัฒนา Website และ Web Application
 • พัฒนา Mobile Application
 • ผลิตอุปกรณ์ Internet of Thing
 • เรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ Startup
 • เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI
 • การพัฒนาโปรแกรมแบบ Full Stack
 • วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ Data Analytics
 • ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Cyber Security
 • เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)

แนวทางประกอบอาชีพ มีหลากหลายด้านไอที เช่น

 • นักพัฒนาโปรแกรม (Full stack Developer)
 • ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (System Analyst)
 • ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (System Administrator)
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator)
 • ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Project Software Manager)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Officer)
 • เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ (Entrepreneur

ติดตามกิจกรรมของสาขาวิชาได้ที่

QR_DIT

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต         

                           จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        126       หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร                

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

                หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น  8  กลุ่มวิชา ดังนี้

                             กลุ่มที่ 1  และ กลุ่มที่ 2   จำนวนหน่วยกิตรวม   15   หน่วยกิต   แบ่งเป็น

                            กลุ่มที่  1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)                3   หน่วยกิต

                            กลุ่มที่  2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร                           12   หน่วยกิต       

                            (Internationalization and Communication)                           

                                             โดยกลุ่มที่   2   แบ่งออกเป็น   2   กลุ่มวิชา    ดังนี้

                                             กลุ่ม  2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  (English Language)                            6   หน่วยกิต

                                             กลุ่ม  2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ     

                                             (International Language and International Experience)                  6   หน่วยกิต 

                            กลุ่มที่ 3  ถึง  กลุ่มที่  8   จำนวนหน่วยกิตรวม   15   หน่วยกิต

                           นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่  3  ถึงกลุ่มที่  8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

                           กลุ่มที่  3 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and Social Responsibility)

                           กลุ่มที่  4 ศิลปะและวัฒนธรรม  (Arts and Culture)

                           กลุ่มที่  5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม  (Innovative Entrepreneurship)               

                           กลุ่มที่  6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล  (Digital Media Literacy)

                           กลุ่มที่  7 หลักคิดวิทยาศาสตร์  (Essence of Science)

                           กลุ่มที่  8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์  (RSU My-Style)

 • หมวดวิชาเฉพาะ   90  หน่วยกิต  ประกอบด้วย

                                       1)   วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                  30   หน่วยกิต

                                       2)   วิชาชีพ                                                     60   หน่วยกิต

                                             ก.   วิชาชีพ-บังคับ                                    39   หน่วยกิต

                                             ข.   วิชาชีพ-เลือก                                     21   หน่วยกิต

 • หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

แผนการเรียน

ปีการศึกษาที่ 1

 • DIT101             การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
 • DIT102             การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
 • DIT103             ระบบสารสนเทศเบื้องต้น
 • DIT105             วิทยาศาสตร์และธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่                                           
 • DIT107             การคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • DIT109             การออกแบบและพัฒนาเว็บ
 • DIT108             การออกแบบอินโฟกราฟิก           
 • DIT110             พื้นฐานการออกแบบกราฟิก
 • DIT203             การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • DIT210             ความมั่นคงระบบสารสนเทศ
 • XXX xxx            วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 2 (2)
 • XXX xxx            วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 2 (3)
 • RSU 111           สังคมธรรมาธิปไตย
 • RSU 112           กีฬาเพื่อสุขภาพ  1

ปีการศึกษาที่ 2

 • DIT 104            กระบวนการธุรกิจสำหรับระบบสารสนเทศ
 • DIT 106            คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการลงทุน
 • DIT 201            ระบบฐานข้อมูล
 • DIT 202            การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ
 • DIT 208            อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
 • XXX xxx            วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 7 (2)
 • RSU 185           ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพ
 • DIT xxx             วิชาเลือกกลุ่มความมั่นคงทางไซเบอร์ 1
 • DIT xxx             วิชาเลือกกลุ่มโปรแกรมมิ่งแบบฟูลสแตก 1
 • DIT xxx             วิชาเลือกกลุ่มวิทยากรข้อมูล 1
 • RSUXXX           วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 7 (1) 
 • XXX xxx            วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 2 (1) 
 • XXX xxx            กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ (1) 

ปีการศึกษาที่ 3

 • DIT 206            การจัดการระบบฐานข้อมูลสำหรับองค์กร 3
 • DIT 205            การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
 • DIT 207            การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • XXX xxx            วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 7 (3)
 • DIT xxx             วิชาเลือกกลุ่มความมั่นคงทางไซเบอร์ 2
 • DIT xxx             วิชาเลือกกลุ่มโปรแกรมมิ่งแบบฟูลสแตก 2
 • XXX xxx            วิชาเลือกเสรี (1)
 • XXX xxx            วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 7 (4)
 • DIT xxx             วิชาเลือกกลุ่มความมั่นคงทางไซเบอร์ 3
 • DIT xxx             วิชาเลือกกลุ่มโปรแกรมมิ่งแบบฟูลสแตก 3
 • XXX xxx            วิชาเลือกเสรี (2)

ปีการศึกษาที่ 4

 • DIT 204            การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ  
 • DIT 209            วิทยาการวิจัยด้านนวัตกรรมดิจิทัล
 • DIT 491            ปริญญานิพนธ์ 1
 • DIT 492            ปริญญานิพนธ์ 2
 • DIT 498            สหกิจศึกษา

ติดต่อเรา