นวัตกรรมดิจิทัล (ภาคพิเศษ)

ข้อมูลสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (ภาคพิเศษ)
(Bachelor of Science Program in Digital Innovation)
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตร และค่าเล่าเรียน

 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา : วท.บ. : วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมดิจิทัล)
 • หลักสูตรเรียนทั้งหมด 126 หน่วยกิต
 • รับนักเรียน ม.ปลาย ทั้งสายวิทย์ และสายศิลป์ ปวช. ปวส. ผู้ที่ต้องการปรับวุฒิ
 • ผู้ที่จบปริญญาตรีแล้วต้องการ Upskill และ Reskill
 • สามารถกู้ยืมผ่าน กยศ. ได้

จุดเด่นของสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล

 • เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • แนวทางการเรียนเน้นปฏิบัติการจริงเพื่อสร้างประสบการณ์ตรง
 • มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมด้านไอทีและเครื่องข่ายรุ่นพี่มีศิษย์เก่า

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • พัฒนา Website และ Web Application
 • พัฒนา Mobile Application
 • ผลิตอุปกรณ์ Internet of Thing
 • เรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ Startup
 • เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI
 • การพัฒนาโปรแกรมแบบ Full Stack
 • วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ Data Analytics
 • ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Cyber Security

เรียนเกี่ยวกับอะไร

 • พัฒนา Website และ Web Application
 • พัฒนา Mobile Application
 • ผลิตอุปกรณ์ Internet of Thing
 • เรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ Startup
 • เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI
 • การพัฒนาโปรแกรมแบบ Full Stack
 • วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ Data Analytics
 • ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Cyber Security
 • เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)

แนวทางประกอบอาชีพ มีหลากหลายด้านไอที เช่น

 • นักพัฒนาโปรแกรม (Full stack Developer)
 • ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (System Analyst)
 • ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (System Administrator)
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator)
 • ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Project Software Manager)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Officer)
 • เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ (Entrepreneur

ติดตามกิจกรรมของสาขาวิชาได้ที่

QR_CODE

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

                หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น  8  กลุ่มวิชา ดังนี้

กลุ่มที่ 1  และ กลุ่มที่ 2   จำนวนหน่วยกิตรวม                  15   หน่วยกิต   แบ่งเป็น

กลุ่มที่  1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)                3   หน่วยกิต

กลุ่มที่  2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร                           12   หน่วยกิต

(Internationalization and Communication)

โดยกลุ่มที่   2   แบ่งออกเป็น   2   กลุ่มวิชา    ดังนี้

กลุ่ม  2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  (English Language)                            6   หน่วยกิต

กลุ่ม  2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ

(International Language and International Experience)                  6   หน่วยกิต

กลุ่มที่ 3  ถึง  กลุ่มที่  8   จำนวนหน่วยกิตรวม   15   หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่  3  ถึงกลุ่มที่  8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

กลุ่มที่  3 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and Social Responsibility)

กลุ่มที่  4 ศิลปะและวัฒนธรรม  (Arts and Culture)

กลุ่มที่  5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม  (Innovative Entrepreneurship)

กลุ่มที่  6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล  (Digital Media Literacy)

กลุ่มที่  7 หลักคิดวิทยาศาสตร์  (Essence of Science)

กลุ่มที่  8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์  (RSU My-Style)

 • หมวดวิชาเฉพาะ   90  หน่วยกิต  ประกอบด้วย

1)   วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                  30   หน่วยกิต

2)   วิชาชีพ                                                     60   หน่วยกิต

ก.   วิชาชีพ-บังคับ                                          39   หน่วยกิต

ข.   วิชาชีพ-เลือก                                           21   หน่วยกิต

 • หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

แผนการเรียน

ปีการศึกษาที่ 1

 • DIT101             การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
 • DIT102             การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
 • DIT103             ระบบสารสนเทศเบื้องต้น
 • DIT105             วิทยาศาสตร์และธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่
 • DIT107             การคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • DIT109             การออกแบบและพัฒนาเว็บ
 • DIT108             การออกแบบอินโฟกราฟิก
 • DIT110             พื้นฐานการออกแบบกราฟิก
 • DIT203             การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • DIT210             ความมั่นคงระบบสารสนเทศ
 • XXX xxx            วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 2 (2)
 • XXX xxx            วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 2 (3)
 • RSU 111           สังคมธรรมาธิปไตย
 • RSU 112           กีฬาเพื่อสุขภาพ  1

ปีการศึกษาที่ 2

 • DIT 104            กระบวนการธุรกิจสำหรับระบบสารสนเทศ
 • DIT 106            คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการลงทุน
 • DIT 201            ระบบฐานข้อมูล
 • DIT 202            การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ
 • DIT 208            อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
 • XXX xxx            วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 7 (2)
 • RSU 185           ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพ
 • DIT xxx             วิชาเลือกกลุ่มความมั่นคงทางไซเบอร์ 1
 • DIT xxx             วิชาเลือกกลุ่มโปรแกรมมิ่งแบบฟูลสแตก 1
 • DIT xxx             วิชาเลือกกลุ่มวิทยากรข้อมูล 1
 • RSUXXX           วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 7 (1)
 • XXX xxx            วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 2 (1)
 • XXX xxx            กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ (1)

ปีการศึกษาที่ 3

 • DIT 206            การจัดการระบบฐานข้อมูลสำหรับองค์กร 3
 • DIT 205            การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
 • DIT 207            การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • XXX xxx            วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 7 (3)
 • DIT xxx             วิชาเลือกกลุ่มความมั่นคงทางไซเบอร์ 2
 • DIT xxx             วิชาเลือกกลุ่มโปรแกรมมิ่งแบบฟูลสแตก 2
 • XXX xxx            วิชาเลือกเสรี (1)
 • XXX xxx            วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 7 (4)
 • DIT xxx             วิชาเลือกกลุ่มความมั่นคงทางไซเบอร์ 3
 • DIT xxx             วิชาเลือกกลุ่มโปรแกรมมิ่งแบบฟูลสแตก 3
 • XXX xxx            วิชาเลือกเสรี (2)

ปีการศึกษาที่ 4

 • DIT 204            การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ
 • DIT 209            วิทยาการวิจัยด้านนวัตกรรมดิจิทัล
 • DIT 491            ปริญญานิพนธ์ 1
 • DIT 492            ปริญญานิพนธ์ 2
 • DIT 498            สหกิจศึกษา
ติดต่อเรา