สาห์นคณบดี

ยินดีต้อนรับนักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่า ที่ให้ความสนใจงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาร่วมสร้างสรรค์ผลงาน จิตนาการ และประสบการณ์ใหม่ๆ ไปกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งอนาคต ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งทางวิทยาลัยมีหลักสูตรและการพัฒนางานวิจัยอย่างเป็นเลิศ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากคณาจารย์ที่มีประสบการณ์จริง​​

โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบันที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร ในด้านต่างๆ ของยุคเครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมไปถึงการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันองค์กรธุรกิจในทุกๆ อุตสาหกรรมได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์ และในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นจึงทำให้เกิดความต้องการบุคลากรและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมากมายตามไปด้วย

ทางวิทยาลัยฯ จึงมีปณิธานที่จะสร้างบัณฑิตให้มีภูมิธรรมและภูมิปัญญาและองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความพร้อมในการก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ ด้วยหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการและเน้นการปฏิบัติจริงด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และเป็นผู้นำทางด้านงานวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสังคมประชาคมอาเซียน

ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 ได้เปิดดำเนินการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกทางด้านสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทาง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกลุ่มนักศึกษา และคนทำงานที่มีพื้นฐานความรู้ที่หลากหลายและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เพื่อที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

ปรัชญา

“เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี ก้าวสู่ระดับสากล”

ปณิธาน

มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตไอทีมืออาชีพสู่สังคม

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านให้บริการการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นการวิจัยและสร้างพันธมิตรทางวิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ติดต่อเรา