วิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ข้อมูลทั่วไป

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย       :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science (Computer Science)
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)       : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Bachelor of Science (Computer Science)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    : B.Sc. (Computer Science)

ความสำคัญ

“ศาสตร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการข้อมูล การเรียนรู้ของเครื่อง การเงินยุคดิจิทัล บล็อกเชน อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ฯลฯ เป็นความรู้ที่จะพัฒนาวีถีชีวิตของมนุษย์ในยุคดิจิทัลให้มั่นคงอย่างยั่งยืน”

จุดเด่น

 • ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์
 • สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 3 ปี
 • มีความร่วมมือกับภาคเอกชนทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
 • ฝึกงานในสถานประกอบการจริง

ข้อมูลเบื้องต้นของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • รับนักเรียน ม.ปลาย ทั้งสายวิทย์ และสายศิลป์  ปวช.  ปวส.
 • หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต
 • ระยะเวลาเรียน 3 ปี อย่างช้า 4 ปี เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00
 • ฝึกงานกับบริษัทผลิตซอฟต์แวร์

เรียนเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรบ้าง ?

 • Blockchain เทคโนโลยีบล็อกเชน
 • Big Data analytics การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
 • Data Mining การทำเหมืองข้อมูล
 • Data Science วิทยาการข้อมูล
 • IOT เทคโนโลยีสรรพสิ่ง
 • Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์
 • Machine Learning การเรียนรู้ของเครื่องจักร
 • Robotics Technology เทคโนโลยีหุ่นยนต์
 • Cloud Computing การประมวลผลแบบคลาวน์
 • Image Processing and Computer Vision การประมวลผลภาพและการมองเห็นของคอมพิวเตอร์

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ passport
 • สำเนาผลการเรียน 1 ชุด
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
 • สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่  https://admissiononline.rsu.ac.th/
 • ระบุหลักสูตร “รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี (ยื่น GPA) …”
 • ระบุคณะ “วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี”
 • ระบุสาขาวิชา “(1401) วิทยาการคอมพิวเตอร์”

แนวทางการประกอบอาชีพเมื่อจบสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • โปรแกรมเมอร์(Programmer)
 • นักพัฒนาแอปพลิเคชันทั้งเว็บและโทรศัพท์มือถือ (Web  and Smart Phone Application Developer)
 • นักพัฒนาเว็บทั้ง Frontend, Backend และ Functional Application (Full Stack Developer)
 • นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)
 • นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล(Database Administrator)
 • นักวิเคราะห์ระบบ(System Analyst)
 • วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer)

อุปกรณ์การเรียนการสอนมีอะไรบ้าง ?

 • อุปกรณ์ IOT เช่น Arduino, Rasberry PI, Robot Arm, Drone, Sensor
 • อุปกรณ์ด้านเครือข่าย CISCO : Router, Switch, Firewall, Access Point
 • ห้องแลปคอมพิวเตอร์ใช้เรียนเขียนโปรแกรมและพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ห้องแลปเฉพาะทางให้นักศึกษาได้ใช้งานเพื่อทำงานนอกเวลาเรียน
 • ในมหาวิทยาลัยมีWi-Fi อินเตอร์เน็ตให้ใช้งานตลอดเวลา
 • ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, Indesign) ใช้งานฟรีผ่านอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย
 • ซอฟต์แวร์ Microsoft developer tool , Office 365 ใช้งานฟรี

ติดตามกิจกรรมของสาขาวิชาได้ที่  

 

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต         

                           จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        126       หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร             

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30   หน่วยกิต

               หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้

                             กลุ่มที่ 1  และ กลุ่มที่ 2   จำนวนหน่วยกิตรวม   15   หน่วยกิต   แบ่งเป็น

                            กลุ่มที่  1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)                3   หน่วยกิต

                            กลุ่มที่  2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร                           12   หน่วยกิต

                            (Internationalization and Communication)

                                            โดยกลุ่มที่   2   แบ่งออกเป็น   2   กลุ่มวิชา    ดังนี้

                                            กลุ่ม  2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  (English Language)                             6   หน่วยกิต

                                            กลุ่ม  2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ      

                                            (International Language and International Experience)                   6   หน่วยกิต 

                            กลุ่มที่ 3  ถึง  กลุ่มที่  8   จำนวนหน่วยกิตรวม   15   หน่วยกิต

                           นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่  3  ถึงกลุ่มที่  8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

                           กลุ่มที่  3  ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and Social Responsibility)

                           กลุ่มที่  4 ศิลปะและวัฒนธรรม  (Arts and Culture)

                           กลุ่มที่  5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม  (Innovative Entrepreneurship)                   

                           กลุ่มที่  6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล  (Digital Media Literacy)

                           กลุ่มที่  7 หลักคิดวิทยาศาสตร์  (Essence of Science)

                           กลุ่มที่  8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์  (RSU My-Style)

 • หมวดวิชาเฉพาะ  90   หน่วยกิต  ประกอบด้วย

                               1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                          18   หน่วยกิต

                               2) วิชาชีพ                                              72   หน่วยกิต

                                   ก. วิชาชีพ-บังคับ                               57   หน่วยกิต

                                        – กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ       6   หน่วยกิต

                                        – กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์                            18   หน่วยกิต

                                        – กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์              15   หน่วยกิต

                                        – กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ                           15   หน่วยกิต

                                        – กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์        3   หน่วยกิต

                                   ข. วิชาชีพ-เลือก                                  15   หน่วยกิต

                                   * ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษอีก 6 หน่วยกิต

 • หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต

แผนการเรียน

ปีการศึกษาที่ 1

 • DIT 101          การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
 • DIT 102          การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2                                           
 • MAT 133        แคลคูลัส 1
 • MAT 221        คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง                                                          
 • MAT 241        พีชคณิตเชิงเส้น                                                                   
 • MAT 252        ความน่าจะเป็นและสถิติ
 • RSU 111         สังคมธรรมาธิปไตย                                                             
 • RSU 112         กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                  
 • RSU 185         ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพ
 • XXX xxx          กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ (1)                
 • XXX xxx          วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 2 (1)
 • XXX xxx          วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 2 (2)                                        
 • XXX xxx          วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 2 (3)                                        
 • XXX xxx          วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 7 (1)                          

ปีการศึกษาที่ 2

 • CSC 250         การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์                                              
 • CSC 331         สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
 • CSC 350         การเขียนโปรแกรมเทคโนโลยีเว็บ                                            
 • CSC 360         โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี                                              
 • CSC 362         ระบบฐานข้อมูล
 • CSC 420         ระบบปฏิบัติการ                                                                 
 • CSC 431         ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                   
 • CSC 451         การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก                                     
 • CSC 481         การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ                           
 • CSC xxx          หมวดวิชาชีพเลือก (1)                                                          
 • XXX xxx          วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 7 (2)                          
 • XXX xxx          วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 7 (3)                          
 • XXX xxx          วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 7 (4)                          
 • XXX xxx          หมวดวิชาเลือกเสรี (1)                                                                                               

ปีการศึกษาที่ 3

 • CSC 485         วิธีวิทยาการวิจัยเบื้องต้นสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์                             
 • CSC 487         กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                    
 • CSC 475         การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่                                                 
 • CSC xxx          หมวดวิชาชีพเลือก (2)                                                          
 • CSC xxx          หมวดวิชาชีพเลือก (3)                                                          
 • CSC 472         ปัญญาประดิษฐ์                                                                   
 • CSC 454         ภาษาการโปรแกรม                                                             
 • CSC 480         วิศวกรรมซอฟต์แวร์                                                             
 • CSC xxx          หมวดวิชาชีพเลือก (4)                                                          
 • CSC xxx          หมวดวิชาชีพเลือก (5)                                                          
 • XXX xxx          หมวดวิชาเลือกเสรี (2)                                                          
 • CSC 492         โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์                                               

ปีการศึกษาที่ 4

 • DIT 498          สหกิจศึกษา*                                                                   

* นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติสหกิจ ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลา 4 เดือน

ติดต่อเรา