วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
(Bachelor of Science Computer Science)
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตร และ รูปแบบหลักสูตร

 • รหัสหลักสูตร : 25320681100179
 • ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science
 • จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต
 • ระดับปริญญา 4 ปี หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 • รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ (ใช้ภาษาไทยและอังกฤษ)
 • ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

 • หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
 • คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปี พ.ศ. 2564

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
 • นักพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application Developer)
 • นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)
 • นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator)
 • นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
 • วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Scientist)

ปรัชญา  ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นมืออาชีพชั้นแนวหน้าของประเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อทำงานในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ พร้อมที่จะติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการคอมพิวเตอร์แนะนำ มาประยุกต์ได้ด้วยตนเองและศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
 • เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

ระบบการจัดการศึกษา

 • ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 • การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 1 ภาคการศึกษา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ติดตามกิจกรรมของสาขาวิชาได้ที่

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

               หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น  8  กลุ่มวิชา ดังนี้

กลุ่มที่ 1  และ กลุ่มที่ 2   จำนวนหน่วยกิตรวม                                       15   หน่วยกิต

แบ่งเป็น

กลุ่มที่  1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)                                   3   หน่วยกิต

กลุ่มที่  2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร                                              12   หน่วยกิต

(Internationalization and Communication)

โดยกลุ่มที่   2   แบ่งออกเป็น   2   กลุ่มวิชา    ดังนี้

กลุ่ม  2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  (English Language)                            6   หน่วยกิต

กลุ่ม  2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ

(International Language and International Experience)                 6   หน่วยกิต

กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 จำนวนหน่วยกิตรวม                                              15  หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่  3  ถึงกลุ่มที่  8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

กลุ่มที่  3 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and Social Responsibility)

กลุ่มที่  4 ศิลปะและวัฒนธรรม  (Arts and Culture)

กลุ่มที่  5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม  (Innovative Entrepreneurship)

กลุ่มที่  6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล  (Digital Media Literacy)

กลุ่มที่  7 หลักคิดวิทยาศาสตร์  (Essence of Science)

กลุ่มที่  8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์  (RSU My-Style)

* ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษอีก 6 หน่วยกิต

 • หมวดวิชาเฉพาะ   90  หน่วยกิต  ประกอบด้วย

1)  วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                   18   หน่วยกิต

2)   วิชาชีพ                                                     72   หน่วยกิต

ก.   วิชาชีพ-บังคับ                                          57   หน่วยกิต

–      กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ          6    หน่วยกิต

–      กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์                                18   หน่วยกิต

–      กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์                  15   หน่วยกิต

–      กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ                               15   หน่วยกิต

–      กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์            3   หน่วยกิต

ข.   วิชาชีพ-เลือก                                           15   หน่วยกิต

 • หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต)

แผนการเรียน

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1                                                                                                        จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 • DIT 101            การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1                                                                             3(2-2-5)
 • XXX xxx            วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 2 (1)                                                                      3(X-X-X)
 • MAT 133          แคลคูลัส 1                                                                                                             3(3-0-6)
 • MAT 252          ความน่าจะเป็นและสถิติ                                                                                           3(3-0-6)
 • RSU 185           ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพ                                                              3(2-2-5)
 • RSU 112           กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                                                     1(0-2-1)

                                                                                                                                                               รวม      16     หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                                       จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 • DIT 102            การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2                                                                              3(2-2-5)
 • XXX xxx            กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ (1)                                3(X-X-X)
 • MAT 221          คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง                                                                                                3(3-0-6)
 • MAT 241          พีชคณิตเชิงเส้น                                                                                                           3(3-0-6)
 • XXX xxx            วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 7 (1)                                                      3(X-X-X)

                                                                                                                                                                รวม      15      หน่วยกิต

                                                                    

ภาคการศึกษาฤดูร้อน                                                                                                   จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 • XXX xxx            วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 2 (2)                                                                         3(X-X-X)
 • XXX xxx            วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 2 (3)                                                                         3(X-X-X)
 • Rsu 111            สังคมธรรมาธิปไตย                                                                                                     2(2-0-4)

                                                                                                                                                                รวม      8      หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1                                                                                                          จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 • CSC 250           การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์                                                                                 3(2-2-5)
 • CSC 331           สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์                                                                                         3(3-0-6)
 • CSC 360           โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี                                                                                   3(3-0-6)
 • CSC 362           ระบบฐานข้อมูล                                                                                                           3(3-0-6)
 • CSC 481           การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ                                                         3(3-0-6)

                                                                                                                                                                รวม      15      หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                                          จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 • CSC 350          การเขียนโปรแกรมเทคโนโลยีเว็บ                                                                                 3(2-2-5)
 • CSC 420          ระบบปฏิบัติการ                                                                                                             3(3-0-6)
 • CSC 431          ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                                          3(3-0-6)
 • CSC 451          การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก                                                                        3(2-2-5)
 • CSC xxx           หมวดวิชาชีพเลือก (1)                                                                                                   3(3-0-6)
 • XXX xxx           วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 7 (2)                                                         3(X-X-X)

                                                                                                                                                                รวม      18      หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1                                                                                                          จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 • CSC 485          วิธีวิทยาการวิจัยเบื้องต้นสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์                                                3(3-0-6)
 • CSC 487          กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                   3(3-0-6)
 • CSC 475          การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่                                                                                        3(3-0-6)
 • CSC xxx           หมวดวิชาชีพเลือก (2)                                                                                                    3(3-0-6)
 • XXX xxx           วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 7 (3)                                                          3(X-X-X)

                                                                                                                                                                รวม      15     หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                                          จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 • CSC 454          ภาษาการโปรแกรม                                                                                                          3(3-0-6)
 • CSC 480          วิศวกรรมซอฟต์แวร์                                                                                                         3(3-0-6)
 • CSC xxx           หมวดวิชาชีพเลือก (3)                                                                                                      3(3-0-6)
 • XXX xxx           หมวดวิชาเลือกเสรี (1)                                                                                                     3(3-0-6)
 • XXX xxx           วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 7 (4)                                                           3(X-X-X)

                                                                                                                                                                รวม      15     หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4                                                                                            

ภาคการศึกษาที่ 1                                                                                                          จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 • CSC 472          ปัญญาประดิษฐ์                                                                                                               3(3-0-6)
 • CSC 492          โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์                                                                                      3(0-9-5)
 • CSC xxx           หมวดวิชาชีพเลือก (4)                                                                                                     3(3-0-6)
 • CSC xxx           หมวดวิชาชีพเลือก (5)                                                                                                     3(3-0-6)
 • XXX xxx           หมวดวิชาเลือกเสรี (2)                                                                                                    3(3-0-6)

                                                                                                                                                                รวม      15     หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                                          จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 • DIT 498          สหกิจศึกษา*                                                                                                                     9(0-40-20)

                                                                                                                                                                รวม      9     หน่วยกิต

* นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติสหกิจ ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

ติดต่อเรา