ENERGY ON BOARD BY BANPU B-SPORTS THAILAND

โครงการ “Energy on Board by BANPU B-Sports Thailand”

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันโครงการ “Energy on Board by BANPU B-Sports Thailand” เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 โครงการคัดจากนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ โดยรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

1. นางสาว พัตรา ก้องกิตต์ไพศาล
2. นางสาว พชรอร ชุมนุสนธิ์
3. นางสาว พรนิภา เอี่ยมฉิม

ติดต่อเรา