5790013

รศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน

การศึกษา
Ph.D. Computer Science. Illinois Institute of Technology, U.S.A.
M.B.A. Loyola University, U.S.A.
MS.CS.Computer Science Illinois Institute of Technology, U.S.A.
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ประสบการณ์
ปัจจุบัน

รองอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลงานวิจัย

A classification of internet pornographic images " International Journal of Electronic Commerce Studies" 7 (1), 95-104.
A Performance Evaluation of Vulnerability Detection: NetClarity Audito, Nessus, and Retina International Journal of Computer Science and Network Security (IJCSNS) 14(3), 34.
Applying Machine Learning and AI on Self Automated Personalized Online Learning.Fuzzy Systems and Data Mining V: A.J. Tallon-Ballesteros(Ed.)IOS Press 2019 doi: 10.3233/FAIA190174
Nude image classification using rough set analysis. 2015 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics.1-15.
Applying Spanning Tree Graph Theory for Automatic Database Normalization.International Journal of Electronics and Communication Engineering 8 (5), 822-826.
A LOCATION BASED MOBILE COMMUNITY USING ANT-BASED CLUSTERING ALGORITHM.


ติดต่อเรา