ADOBE CREATIVE JAM SOUTH EAST ASIA

รางวัล Adobe Creative Jam South East Asia

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชา Social Media Technology (เทคโนโลยีสื่อสังคม) วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2 คว้ารางวัลที่ 3 ในการแข่งขันพัฒนา App สร้างสรรค์ Adobe Creative Jam South East Asia จากทีมรวม 81 ทีม นักศึกษา 330 คน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาค #เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยแข่งขันขับเคี่ยวยาวนานกว่า 2 สัปดาห์ คัดเลือกจาก 81 ทีมเหลือ 27 ทีม และเหลือทีมในรอบไฟนอลเพื่อนำเสนอผลงานกับคณะกรรมการ 5 ทีม
โดยสมาชิกทีมประกอบด้วย
– นางสาว ฐานิดา ทรัพย์สุนทร – นางสาว สุธนา อายุศนิล – นางสาว ปนิตา ติยะวงษา – นางสาว ชฎาพร สุขบรรเทิง

ติดต่อเรา