OpenHouse2020

OpenHouse2020

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Open Hourse 2020 แนะนำแนวทางการศึกษาให้กับน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมของวิทยาลัยแบ่งออกเป็นบูทของแต่ละสาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย, สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุนและสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ ได้รับความสนใจจากน้องๆ เป็นจำนวนมากที่เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมในครั้งนี้

ติดต่อเรา