True 5G Robotics Boot Camp

True 5G Robotics Boot Camp

 

ความร่วมมือระหว่าง บริษัท ทรู คอร์ปเรชั่น กับ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ “True 5G Robotics Boot Camp” เพื่อการพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพิ่มพูนทักษะความเป็นนวัตกรและผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับหุ่นยนต์ เทมิ (Temi) เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีก

ติดต่อเรา