Project “True 5G Robotics Boot Camp”

โครงการ “True 5G Robotics Boot Camp”

 

ความร่วมมือระหว่าง บริษัท ทรู คอร์ปเรชั่น กับ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ “True 5G Robotics Boot Camp” เพื่อการพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพิ่มพูนทักษะความเป็นนวัตกรและผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับหุ่นยนต์ เทมิ (Temi) เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีก

สำหรับคุณสมบัติของหุ่นยนต์อัจฉริยะ True 5G นี้ มีต้นแบบจากหุ่นยนต์ ‘เทมิ’ ที่ต่างประเทศใช้งาน โดยทีมทรู โรโบติกส์ ได้นำมาพัฒนาขึ้นให้อัจฉริยะยิ่งขึ้น วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาหุ่นยนต์อัจฉริยะมาโดยตลอด

ติดต่อเรา