College meeting

ประชุมวิทยาลัย

 

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมวิทยาลัย เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการในปีการศึกษา 2563 โดยมีผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้เกียรติมาบรรยายนโยบายและแนวทางในการดำเนินการให้คณาจารย์ของวิทยาลัยในครั้งนี้ด้วย

ติดต่อเรา