LORA FOR INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “LoRa for Industrial Internet of Things”

 

มหาวิทยาลัยรังสิต โดยวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม LoRa for Industrial Internet of Things (IIoT) วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2563 ณ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผศ.ดร.เชฎฐเนติ ศรีสอ้าน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต คุณเกษม บำรุง ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจบริการดิจิทัล บริษัท กสทโทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มากกว่า 100 ท่าน และขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้ได้แก่ บริษัท ACER BEING COMMUNICATION CO.,LTD. บริษัท ดิจิทัล ซิตี้ จำกัด, บริษัท อินดัสเทรียล อินโนเวชั่น จำกัด, บริษัท ลีโอ เทค จำกัด,บริษัท โนวา กรีน เพาเวอร์ ซิสเท็ม จำกัด, บริษัท ใส่ใจ เทค จำกัด, Success Net electric power (Thailand) co.,Ltd และ Arrow Electronics (Thailand) Limited

วันที่ 25 กรกรฎาคม 2563 จัดขึ้น ณ บ้านภูนรินทร์ เขาใหญ่ โดยมี ผศ.ดร.เชฎฐเนติ ศรีสอ้าน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเปิดงาน “การจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม ครั้งนี้ถือเป็นหัวข้อที่สำคัญเป็นอย่างมากเพราะจะช่วยเป็นการเปิดประสบการณ์งานด้านนวัตกรรม IoT ที่ใช้งานได้จริงกับภาคอุตสาหกรรม และเป็นการช่วยส่งเสริม สนับสนุน และร่วมผลักดันให้ประเทศไทยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น เป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 “ ผศ.ดร.เชษฎเนติ ศรีสอ้านกล่าว จากนั้นคุณสุกิจ โอฬารฤทธินันทร์ จากบริษัท อินดัสเทรียล อินโนเวชั่น จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน PLC และระบบ scada ได้บรรยายเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลด้วย Private LoRa PtMP สาธิตการใช้งานจริงการควบคุมอุปกรณ์ด้วย LoRa PtMP พร้อมกับยกตัวอย่างงานอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี LoRa เช่น โรงฟ้า โรงปูนซิเมนต์ และหัวข้อสุดท้ายของวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ได้มีการทำสอบการกระจายสัญญาณจาก LoRa Gateway โดยทีมงานได้ทำการติดตั้งเสาสัญญาณ LoRa Gateway ไว้ด้านบนสุดของยอดเขา ณ บ้านภูนรินทร์ และได้ทำการนำรถยนต์จำนวน 2 คัน ออกวิ่งไปตามเส้นทางเพื่อตรวจวัดสัญญาณ LoRa ผลปรากฎว่า LoRa Gateway สามารถส่งสัญญาณได้ระยะทาง 10 กิโลเมตรเป็นอย่างน้อยเนื่องจากระยะทางวิ่งรถยนต์ทดสอบติดภูเขาและหน้าผาหลายจุด ช่วงท้ายของงานสัมมนาวันแรกได้มีกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นแจกของรางวัลจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนของรางวัลในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 จัดขึ้น ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ โดยมีคุณเกษม บำรุง ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจบริการดิจิทัล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) กล่าวเปิดงาน “บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ได้ให้บริการด้านโครงข่ายโทรคมนาคมทุกประเภท และปัจจุบันได้เร็งเห็นความสำคัญของธุรกิจด้านดิจิทัล จึงได้เปิดฝ่ายธุรกิจบริการดิจิทัลขึ้น เช่น คลาวด์ โดยใช้งบประมาณไปกว่า 2,000 ล้านบาทและขณะนี้มีผู้ใช้บริการมากกว่า 20,000 เซิร์ฟเวอร์ รวมถึงได้รับการไว้วางใจจากรัฐบาลให้จัดทำ Government Cloud ด้วย ในส่วนของการบริการด้านอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง ทางบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ได้วางโครงข่ายสัญญาณ LoRa คลอบคุมพื้นที่ทั่วประเทศ ได้ทำการติดตั้ง LoRa Gateway ไปแล้วกว่า 2,000 ตัว เพื่อให้ครอบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ที่มีการใช้งานเช่น เขตอุตสาหกรรม เมืองใหญ่เพื่อสนับสนุนงานด้าน Smart City, Smart Agriculture และพร้อมสำหรับการติดตั้ง LoRa Gateway สำหรับพื้นที่ที่ต้องการและมีความพร้อมในการใช้งาน” คุณเกษม บำรุง ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจบริการดิจิทัล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) กล่าว

จากนั้นเริ่มต้นการสัมมนาด้วยหัวข้อ “การวัดและเก็บข้อมูล Power Energy เครื่องจักรในโรงงานด้วย LoRa Modbus Bridge” โดยคุณจิรเดช อ่อนชุม จากบริษัท โนวา กรีน เพาเวอร์ ซิสเท็ม จำกัด ได้บรรยายเกี่ยวกับการทำงานของ LoRa Modbus Bridge โดยคุณจริเดช อ่อนชุม ได้เล่าประสพการณ์การทำงานเริ่มต้นจากการศึกษาและ Prototype เองจนเกิดความชำนาญและสามารถเข้าสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมได้ และได้ยกตัวอย่างการนำ LoRa ไปปรับใช้กับระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

หัวข้อที่ 2 บรรยายโดยคุณสุกิจ โอฬารฤทธินันทร์ จากบริษัท อินดัสเทรียล อินโนเวชั่น จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน PLC และระบบ scada ได้บรรยายเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลด้วย Private LoRa PtMP ต่อด้วยอาจารย์วิสิทธิ์ เวียงนาค อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้บรรยายเกี่ยวกับ Private LoRa PtMP และการเข้ารหัสแบบ AES-128 ซึ่งถือเป็นการออกแบบการเข้ารหัสที่เฉพาะเจาะจงยากต่อการแฮกข้อมูล

หลังจากนั้นช่วงบ่ายหัวข้อที่ 3 รับฟังการบรรยายจากคุณพีรพัฒน์ ตาลสิทธิ์ วิศวกร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) เกี่ยวกับ LoRa Digital Business นอกจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) จะให้บริการโครงข่ายสัญญาณ LoRa แล้ว ปัจจุบันยังได้สร้างโปรดักซ์เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งด้วย เช่นแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับมิเตอร์น้ำ เป็นต้น คุณธิษณะ เสรีคชหิรัญ จากบริษัท เอฟทีพเอฟ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจ ได้นำอุปกรณ์โดรนและอากาศยานไร้คนขับมาแสดงพร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานการเชื่อมต่อสัญญาผ่าน LoRa และคุณเพชร ลีลาพีระพันธ์ ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอ็นเดรส แอนด์ เฮาเซอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้นำเสนอกรณีศึกษาตัวอย่างการนำ LoRa for Industrail Internet of Things ที่ถูกปรับใช้กับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น การจัดการระบบขนส่งรถขนส่งน้ำมัน การจัดการระบบวัดประมาตรน้ำขนาดใหญ่ที่มีการใช้งานได้จริง

หัวข้อที่ 4 เป็นหัวข้อสุดท้ายของงานสัมมนาครั้งนี้ บรรยายและเวิร์คชอปโดยคุณสรศักดิ์ กระแสโสม จากบริษัท Arrow Electronics (Thailand) Limited จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมควบคุม MCU และเป็นบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์เซ็นเซอร์เกี่ยวกับ IoT แนะนำเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม MCU การพัฒนาโปรแกรม LoRa ในโหมดประหยัดพลังงานจากแบตเตอรี่โดย Arm Cortex-M0 บน Arduino IDE
ในช่วงสุดท้ายของงานสัมมนามีกิจกรรมแจกของรางวัลจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน), บริษัท ลีโอ เทค จำกัด, และบอร์ดสำหรับทดลอง LoRa SaiJai JR-II จากบริษัท ใส่ใจ เทค จำกัด มากกว่า 20 รางวัล โดยได้รับเกียรติจากคุณเกษม บำรุง ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจบริการดิจิทัล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ให้เกียรติมอบของรางวัลและกล่าวปิดงานสัมมนา เรื่องอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม LoRa for Industrial Internet of Things ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดงานสัมมนาเรื่องอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม LoRa for Industrial Internet of Things ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่ทำให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี ได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน), บริษัท ACER BEING COMMUNICATION CO.,LTD. บริษัท ดิจิทัล ซิตี้ จำกัด, บริษัท อินดัสเทรียล อินโนเวชั่น จำกัด, บริษัท ลีโอ เทค จำกัด,บริษัท โนวา กรีน เพาเวอร์ ซิสเท็ม จำกัด, บริษัท ใส่ใจ เทค จำกัด, Success Net electric power (Thailand) co.,Ltd และ Arrow Electronics (Thailand) Limited และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมา ณ โอกาศนี้ด้วย

ติดต่อเรา