Activities year 2016

 

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

วิยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมแสดงความเคารพ รำลึกถึงคุณครูผู้ให้วิชาความรู้ รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อนักศึกษาและคณาจารย์ในวิทยาลัยฯด้วย

ติดต่อเรา