วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีการจัดงานวันวิชาการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมพัฒนาบุคลการด้านการเป็นนักวิจัยและนวัตกร ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ตึก 11 (อาคารรัตนคุณากร) ชั้น 1 ห้องออดิทอเรียม วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 8.30-15.30 น.

ภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง “Digital Innovation and Deep Technology for Wellbeing”
โดย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแพทย์และวิจัย ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา
โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร นายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์

พิธีมอบรางวัลก้าวแรกสู่การเป็นนักวิจัยและก้าวแรกสู่การเป็นนวัตกรรม

การนำเสนอบทความวิจัย บทความการศึกษาค้นคว้าอิสระ และการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา