รางวัล “ผู้บริหารดีเด่น” ประจำปี 2560

//รางวัล “ผู้บริหารดีเด่น” ประจำปี 2560

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดงานสังสรรค์ฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต และได้ประกาศเกียรติคุณแก้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเททำงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งของมหาวิทยาลัยเอกชน

ในงานดังกล่าว ผศ.ดร.เชฏเนติ ศรีสอ้าน คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้รับรางวัล “ผู้บริหารดีเด่น” ซึ่งคณบดี เป็นผู้บริหารที่สนับสนุนนโยบาย Start up เป็นโครงการที่ช่วยผลักดันสร้างบุคลากรก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างดีเยี่ยม

2018-11-20T15:56:08+00:00