โครงการพัฒนานักบริหารภาครัฐและภาคเอกชน  สู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ได้ดำเนินโครงการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “(Thailand Digital Awards 2018)” ครั้งที่ 1 ประจำปี พุทธศักราช 2561 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการคนไทยสู่อาเซียนและสังคมโลกแก่บุคคลและองค์กร

ซึ่ง ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสังคม ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการดำเนินงานให้เป็นผู้มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์โครงการและจัดพิธีมอบโล่ “รางวัลกิตติมศักดิ์นักวิชาการดีเด่นด้านส่งเสริมและเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีและการใช้สื่อออนไลน์ที่ถูกต้องอย่างมีคุณธรรมต่อสังคม” โดยมี นายสรอรรถ กลิ่นประทุม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว