หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสังคม)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): สท.ม. (เทคโนโลยีสื่อสังคม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Information Science (Social Media Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.I.S. (Social Media Technology)

สมัครเรียน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสื่อสังคม และการสื่อสารที่ทัน สมัย ซึ่งสามารถจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยสื่อสังคม ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถตอบ สนองต่อความต้องการขององค์การและนำมาซึ่งการแข่งขันในภาคธุรกิจได้
 2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงยุทธศาสตร์ และการคิดเชิงบูรณาการเพื่อเป็นพื้นฐานของการเป็นผู้นำและผู้บริหารเทคโนโลยีสื่อสังคมระดับสูงที่มีความสามารถและ ศักยภาพ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การได้
 3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม เพื่อการพัฒนาระบบ การแก้ปัญหาในการทำงาน รวมทั้งการจัดการโครงการเทคโนโลยีสื่อสังคม ทั้งในระดับ องค์การ ชุมชน ท้องถิ่นภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
 4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เปี่ยมด้วย คุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ รวมถึง จิตสำนึกในการดำเนินกิจการในหน้าที่ที่ดี (Governance) โดยมุ่งหวังที่จะตอบสนองความต้องการและ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
 5. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติแห่งวิชาชีพด้านเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

ปรัชญา :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพที่โดดเด่น พร้อมกับมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อที่จะสามารถทำงานให้กับประเทศชาติและพัฒนางานให้ทัดเทียมนานาชาติได้

 • ค่าใช้จ่าย

  ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 143,000 บาท

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองและมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร
  2. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
  3. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
  4. เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
 • ติดต่อหลักสูตร

  โทร. 02-791-6000 เบอร์ต่อ. 4112
  มือถือ. 097-141-4242

ระบบการศึกษาแบบทวิภาค

1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติ  ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

 • จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต

 • หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี (สามารถจบได้ภายใน 1 ปี)

 • รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้บริหารด้านโครงการเทคโนโลยีสื่อสังคม

 • ผู้บริหารและติดตามเทคโนโลยีในด้านสื่อสังคม

 • ผู้บริหารในการวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคม

 • นักวิจัยและวิเคราะห์งานด้านสื่อสังคม

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสื่อสังคม

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก. แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

1)   หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
2)  หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
3)  หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
4)  หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

แผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

1)   หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
2)  หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
3)  หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
4)  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
5)  สอบประมวลผลความรู้ ไม่นับหน่วยกิต