เทคโนโลยีสารสนเทศ

/เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2018-07-26T12:20:39+00:00

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

ปริญญาตรี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
ชื่อปริญญา : เทคโนโลยีบัณฑิต (คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย)
ชื่อย่อ : ทล.บ. (คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย)

ปรัชญา :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพที่โดดเด่น พร้อมกับมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อที่จะสามารถทำงานให้กับประเทศชาติและพัฒนางานให้ทัดเทียมนานาชาติได้

 • จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  120 หน่วยกิต

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

 • รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

 • หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบเกม

 • นักออกแบบและพัฒนาเกม

 • นักวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกมและมัลติมีเดีย

 • นักคอมพิวเตอร์กราฟิก

 • นักพัฒนาแอนิเมชันสำหรับเกม

 • นักพัฒนาสื่อดิจิทัลมีเดีย

 • ผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

 • นักวิจารณ์เกม

โครงสร้างหลักสูตร

1)   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
3)  กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
4)  กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา 3 หน่วยกิต
1)         วิชาเฉพาะพื้นฐาน 30  หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 18 หน่วยกิต
2)วิชาเฉพาะด้าน 48 หน่วยกิต
ก.กลุ่มวิชาบังคับทางเทคโนโลยี 30 หน่วยกิต
ข.กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยี 12 หน่วยกิต
ค.กลุ่มวิชาโครงงาน 6 หน่วยกิต
3)วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทำงาน 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า         6          หน่วยกิต

30
84
6

แผนการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CIT 101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)
CGM    100 การคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
CGM    104 พื้นฐานการออกแบบ 3(1-4-4)
CGM 105 การวาดเส้นเบื้องต้น 3(1-4-4)
MAT 100 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6)
ESS xxx กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา 1(X-X-X)
16 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CIT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
CGM    106 ประวัติศาสตร์ศิลปะเพื่อการออกแบบเกม 3(3-0-6)
CGM 110 พื้นฐานการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(1-4-4)
CGM 121 พื้นฐานการสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ 3(1-4-4)
PHY     137 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(3-2-6)
15 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
XXX xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(X-X-X)
RSU 101 ธรรมาธิปไตย 2(2-0-4)
ENL xxx กลุ่มวิชาภาษา (1) 3(X-X-X)
8 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CGM    122 พื้นฐานการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ 3(1-4-4)
CGM  209 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีสำหรับเกม 3(1-4-4)
CGM    211 การออกแบบและการผลิตเกม 3(1-4-4)
CGM 222 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 2 มิติ 3(1-4-4)
ENL xxx กลุ่มวิชาภาษา (2) 3(x-x-x)
15 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CIT 206 การเริ่มต้นธุรกิจและนวัตกรรม 3(3-0-6)
CGM 237 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3 มิติ 3(1-4-4)
CGM 244 การพัฒนาเกม 2 มิติ 3(1-4-4)
CGM    212 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 1 3(1-4-4)
XXX xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1) 3(X-X-X)
15 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CGM    391 โครงการเกม 1 3(1-4-4)
CGM 245 การพัฒนาเกม 3 มิติ 3(1-4-4)
CGM xxx กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยี (1) 3(X-X-X)
XXX xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2) 3(X-X-X)
XXX xxx กลุ่มวิชาภาษา (3) 3(x-x-x)
15 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CGM    392 โครงการเกม 2 3(1-4-4)
CGM    495 สัมมนาด้านเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 3(3-0-6)
CGM xxx กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยี (2) 3(X-X-X)
XXX xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (3) 3(X-X-X)
XXX xxx กลุ่มวิชาภาษา (4) 3(X-X-X)
15 หน่วยกิต

สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาปริญญานิพนธ์

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CGM 492 การฝึกงานวิชาชีพ 3(0-30-15)

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CGM    xxx กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยี (3) 3(X-X-X)
CGM    xxx กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยี (4) 3(X-X-X)
XXX xxx กลุ่มวิชาภาษา (5) 3(X-X-X)
XXX xxx รายวิชาเลือกเสรี (1) 3(X-X-X)
XXX xxx รายวิชาเลือกเสรี (2) 3(x-x-x)
15 หน่วยกิต

สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาปริญญานิพนธ์

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CGM 496 ปริญญานิพนธ์ 3(0-12-6)
3 หน่วยกิต

สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CGM    497 สหกิจศึกษา* 6(0-36-18)
6 หน่วยกิต