การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2018-10-19T20:35:42+00:00

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):Master of Science (Information Technology Management)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.S. (Information Technology Management)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ซึ่งสามารถจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ สามารถตอบสนองกับความต้องการขององค์การและนำมาซึ่งการแข่งขันได้
 2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงยุทธศาสตร์ และการคิดเชิงบูรณาการ เพื่อเป็นพื้นฐานของการเป็นผู้นำและผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงที่มีขีดความสามารถและสักยภาพเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ขององค์การ
 3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบ การแก้ปัญหาในการทำงาน รวมทั้งการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในระดับองค์การชุมชน ท้องถิ่นภายในประเทศและระหว่างประเทศ
 4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เปี่ยมด้วย คุณธรรม จรรยาบรรณ รวมทั้งจิตสำนึกในการดำเนินกิจการในหน้าที่ที่ดี (Governance) โดยมุ่งหวังที่จะตอบนองความต้องการและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
 5. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติแห่งวิชาชีพด้านเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

ปรัชญา :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพที่โดดเด่น พร้อมกับมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อที่จะสามารถทำงานให้กับประเทศชาติและพัฒนางานให้ทัดเทียมนานาชาติได้

 • จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  120 หน่วยกิต

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

 • รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

 • หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบเกม

 • นักออกแบบและพัฒนาเกม

 • นักวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกมและมัลติมีเดีย

 • นักคอมพิวเตอร์กราฟิก

 • นักพัฒนาแอนิเมชันสำหรับเกม

 • นักพัฒนาสื่อดิจิทัลมีเดีย

 • ผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

 • นักวิจารณ์เกม

โครงสร้างหลักสูตร

1)   หมวดวิชาเสริมพิ้นฐาน ไม่นับหน่วยกิตรวม
2)  หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
3)  หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
4)  หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาเสริมพิ้นฐาน ไม่นับหน่วยกิตรวม
2) หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
4) การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
5) การสอบประมวลความรู้ 0 หน่วยกิต
39
39

แผนการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITM 610 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
ITM 613 การจัดการระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
ITM 640 เทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต 3(3-0-6)
ITM xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITE 610 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(3-0-6)
ITM 691 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ITM xxx คณิตศาสตร์(ไม่ต่อเนื่อง) 3(3-0-6)
12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITM 692 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5)
ITM 699 วิทยานิพนธ์ 3(0-6-3)
ITM xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITM  699 วิทยานิพนธ์ 9(0-18-9)
9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITM 610 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
ITM 613 การจัดการระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
ITM 640 เทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต 3(3-0-6)
ITM xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITM 610 การจัดการโครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
ITM 691 สัมมนาในหัวข้อการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
ITM xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITM 692 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5)
ITM xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
XXX xxx การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3(0-6-3)
9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITM 696 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3(3-6-3)
ITM 697 การสอบประมวความรู้ 0(0-0-0)
ITM xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
ITM xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
9 หน่วยกิต