สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.S. (Information Technology)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารเพื่อ ตอบสนองทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะสนับสนุนให้สร้างโอกาสและมี      ศักยภาพในการแข่งขันในสังคมโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถนำความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารไปใช้ประโยชน์กับงานในสาขาต่างๆอย่างกว้างขวาง อันเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงแก่การพัฒนาและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ของประเทศ
 3. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ลึกรู้รอบ พร้อมทั้งมีจิตสำนึกเชิงจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพและ ความรับผิดชอบต่อสังคม
 4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความพร้อมทางวิชาการที่จะศึกษาต่อปริญญาเอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 5. เพื่อสนองต่อนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการสร้างนักวิชาการนักปฏิบัติที่มีความรู้ ความสามารถในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ปรัชญา :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพที่โดดเด่น พร้อมกับมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อที่จะสามารถทำงานให้กับประเทศชาติและพัฒนางานให้ทัดเทียมนานาชาติได้

 • จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

 • รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

 • หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบเกม

 • นักออกแบบและพัฒนาเกม

 • นักวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกมและมัลติมีเดีย

 • นักคอมพิวเตอร์กราฟิก

 • นักพัฒนาแอนิเมชันสำหรับเกม

 • นักพัฒนาสื่อดิจิทัลมีเดีย

 • ผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

 • นักวิจารณ์เกม

โครงสร้างหลักสูตร

1)   หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
2)  หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
3)  หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
4)  หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
1)   หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
2)  หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
3)  หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
4)  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
5)  สอบประมวลผลความรู้ 0 หน่วยกิต