สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต )

ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Science (Information Technology Management)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.ม . (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.S. (Information Technology Management)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอบสนองกับความต้องการของภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะสนับสนุนให้สร้างโอกาสและมีศักยภาพ ในการแข่งขันในสังคมโลกได้อย่างเข้มแข็ง
 2. เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มพูนทักษะและความรู้ทางด้านการบริหารจัดการและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักบริหารระดับกลางทั้งจากภาครัฐและเอกชนให้สามารถนำไปใช้ในการบริหารและการดำเนินงานขององค์กรให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม การเมือง และเทคโนโลยีสมัยใหม่
 3. เพื่อเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์และการสื่อสารรวมถึงการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในระดับองค์กร ชุมชน ท้องถิ่นภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปี่ยมด้วย คุณธรรมจรรยาบรรณ รวมทั้งจิตสำนึกในการดำเนินกิจการในหน้าที่โดยมุ่งหวังที่จะตอบสนองความต้องการและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

ปรัชญา :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพที่โดดเด่น พร้อมกับมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อที่จะสามารถทำงานให้กับประเทศชาติและพัฒนางานให้ทัดเทียมนานาชาติได้

 • จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  120 หน่วยกิต

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

 • รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

 • หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบเกม

 • นักออกแบบและพัฒนาเกม

 • นักวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกมและมัลติมีเดีย

 • นักคอมพิวเตอร์กราฟิก

 • นักพัฒนาแอนิเมชันสำหรับเกม

 • นักพัฒนาสื่อดิจิทัลมีเดีย

 • ผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

 • นักวิจารณ์เกม

โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
3) หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
3) การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
3) การสอบประมวลความรู้ 0 หน่วยกิต