ม.รังสิต-หัวเว่ย ลงนามบันทึกข้อตกลงยกระดับการศึกษาอัจฉริยะ  วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต จับมือ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาร่วมพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ Smart Education

ผศ.ดร.นเรฎฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรังสิตมีนโยบายมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการพัฒนาผ่านความร่วมมือในหลากหลายโครงการ อาทิเช่น Startup Thailand League, GSB Startup University model และอื่นๆ

ในขณะที่ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก็มีความสนใจที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาร่วมพัฒนาและประยุกต์เพื่อยกระดับการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาสู่ Smart Education

ด้วยแนวคิดที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กับ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ขึ้น ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ อาคาร1 ห้อง 308

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวคาดว่าจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าถึงเทคโนโลยีชั้นนำ และสามารถ​นำไปประยุกต์ใช้เพื่อ ก่อให้เกิดการผลิตบุตลากรที่มีทักษะ และประสิทธิภาพสูงเมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต อีกทั้งได้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และนำประสบการณ์ การเรียนรู้จากความร่วมมือในครั้งนี้ สร้างประโยชน์ต่อวิชาชีพเมื่อจบการศึกษา