หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศการแพทย์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.บ. (สารสนเทศการแพทย์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Medical Informatics)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Sc. (Medical Informatics)

สมัครเรียน

จุดเด่นหลักสูตร

 • ธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพของประเทศไทยกำลังเติบโตจนได้รับการคาดหมายว่าจะกลายเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านสุขภาพของอาเซียนในอนาคตอันใกล้
 • บัณฑิตจบแล้วมีความพร้อมต่อการเติบโตทางด้านการแพทย์ สุขภาพ และโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 • มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกงาน และสหกิจศึกษา ร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยงานด้านสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
 • จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  120 หน่วยกิต

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

 • รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

 • หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักเวชระเบียน/นักเวชสถิติ

 • นักวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์

 • ผู้จัดการ/ผู้ประสานงานโครงการระบบด้านการแพทย์และโรงพยาบาล

 • นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านการแพทย์และโรงพยาบาล

 • ผู้ดูแลระบบเครือข่าย/ผู้ดูแลฐานข้อมูลด้านการแพทย์และโรงพยาบาล

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน
การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้องกว่า 131 หน่วยกิต

คลิ๊กรายละเอียด

แผนการศึกษา

ตัวอย่างแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี

คลิ๊กรายละเอียด

ทุนการศึกษา

โอกาสการศึกษา เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนโลกใบใหม่

คลิ๊กรายละเอียด