เนื่องด้วยคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต มีนโยบายในการขับเคลื่อนสถาบันไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานการประกันคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยม่นมั่นขับเคลื่อนให้การดำเนินงานเรื่องการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ิมต้นขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ในปีการศึกาา 2560 คณะกรรมการจัดกาความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ขอความร่วมมือจากคณะวิชาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินเงาน KM ของมหาวิทยาลัยรังสิต ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยนำส่งงาน KM มายังส่วนกลาง (ศสพ.)

ในงานดังกล่าวทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ส่งผลงานเข้าร่วมและได้รับรางวัลด้วยหัวข้อ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) เพื่อขอเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก” โดยมี ผศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ เป็นผู้นำเสนอและถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีจนได้รับรางวัลในงานดังกล่าว