รับสมัครงาน

//รับสมัครงาน

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ AI (Artificial Intelligence)

ด้วยบริษัท ฟอร์เวิร์ด คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้ทำหนังสือความความอนุเคราะห์ให้ทางวิทยาลัยฯประกาศรับสมัครนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ AI(Artificial Intelligence) 1 ตำแหน่ง

โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยรังสิต มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ มีศักยภาพในการสรรค์สร้างพัฒนางานต่างๆในองค์กร ดังนั้นหากนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือศิษย์เก่าที่กำลังหางานทำ สามารถติดต่อขอสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าวได้ที่

บริษํท ฟอร์เวิรด์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.02-2102932-4

2018-11-26T13:30:43+00:00