สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2018-12-26T23:59:24+00:00

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Sc. (Information Technology)

สมัครเรียน

จุดเด่นหลักสูตร

  1. สามารถนำองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
  2. สามารถพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศได้หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและนำไปประยุกต์ในภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. มีห้องปฏิบัติการเฉพาะทางที่ทันสมัย และมีการสนับสนุนจากหน่วยงานด้านไอทีทั้งภาครัฐและเอกชน
  • จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  120 หน่วยกิต

  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

  • รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

  • หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

“เพราะการเรียนที่ #สาขาวิชาไอที ม.รังสิต ไม่ใช่แค่การเขียนโปรแกรม”

เรายังสอนทักษะด้านต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้บัณฑิตพร้อมใช้ ที่จบไปแล้วสามารถทำงานได้จริง

นอกเหนือจากทักษะด้านการเขียนโปรแกรมแล้ว คนไอทียังต้องมีความรู้ในทักษะอื่นที่หลากหลาย เพื่อการบริหารงานด้านไอทีให้ประสบความสำเร็จ

เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเรียนการสอนที่เราปรับใช้ให้ทันต่อสถานการปัจจุบัน ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของเรา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา