สารสนเทศการลงทุน

/สารสนเทศการลงทุน
สารสนเทศการลงทุน 2018-11-26T09:48:48+00:00

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศการลงทุน)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.บ. (สารสนเทศการลงทุน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Investment Informatics)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Sc. (Investment Informatics)

สมัครเรียน

จุดเด่นหลักสูตร

 • มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตที่มีความรู้เพียบพร้อมทั้งด้าน “ไอที” และ “การลงทุน เพื่อเริ่มต้นสู่ชีวิตที่มั่งคั่ง
 • มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาดูงานสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงต่างๆ
 • สนับสนุนให้มีการสอน Professional Certificate in Finance  เช่น CISA (Certified Investment and Securities Analyst Program)
 • จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  120 หน่วยกิต

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

 • รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

 • หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

 • ผู้จัดการกองทุน

 • ผู้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน

 • นักลงทุนรายบุคคล

 • นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน
การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้องกว่า 131 หน่วยกิต

คลิ๊กรายละเอียด

แผนการศึกษา

ตัวอย่างแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี

คลิ๊กรายละเอียด

ทุนการศึกษา

โอกาสการศึกษา เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนโลกใบใหม่

คลิ๊กรายละเอียด