เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Inter)

/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Inter)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Inter) 2018-11-03T15:00:07+00:00

Information and Communication Technology

B.Sc. (Information and Communication Technology)

Register

Why Study ICT?

 • Leading academics and practical learning style
 • Multidisciplinary program
 • Third language proficiency
 • Local and abroad internship programs
 • Mingle with international culture and people
 • Endless opportunities
 • Total Credit  126 Credits

 • Bachelor of Science

 • Thai and foreign students

Career Opportunities

There continues to be an ever-increasing demand for graduates in all areas of ICT, and employment prospects are excellent, which include:

 • Web Developer and Programmer

 • System Analyst and Engineer

 • IT Staffs, Freelance IT and IT company owner

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน
การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้องกว่า 131 หน่วยกิต

คลิ๊กรายละเอียด

แผนการศึกษา

ตัวอย่างแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี

คลิ๊กรายละเอียด

ทุนการศึกษา

โอกาสการศึกษา เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนโลกใบใหม่

คลิ๊กรายละเอียด