คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย 2018-11-26T10:25:51+00:00

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): เทคโนโลยีบัณฑิต (คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ทล.บ. (คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Technology (Computer Game Multimedia)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B . Tech .( Computer Game Multimedia )

สมัครเรียน

จุดเด่นหลักสูตร

 • หลักสูตรที่เปิดสอนพัฒนาเกมเป็นแห่งแรกของประเทศไทย
 • แนวทางการเรียนแข็งปฏิบัติการจริงเพื่อสร้างประสบการณ์ตรง
 • ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงได้ครอบคลุม
 • กระบวนการเรียนรู้เข้าใจง่าย ส่งผลประสิทธิภาพการเรียนสูง
 • รายวิชาตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
 • หัวข้อวิชาเลือกตามเทคโนโลยีสากลอย่างต่อเนื่อง
 • คณาจารย์มีงานและประสบการณ์ตรงจากภาคอุตสาหกรรมฯ
 • จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  120 หน่วยกิต

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

 • รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

 • หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

 • ค่าใช้จ่าย

  ตลอดหลักสูตร 390,100 บาท

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 ทั้งสายวิทยาศาสตร์และสายศิลป์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
  2. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางวินัย
  3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  4. ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 • ติดต่อหลักสูตร

  02-791-6000 เบอร์ต่อ. 4068

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เนื่องจากศาสตร์ทางด้านการผลิตงานเกมเป็นศาสตร์ที่ผสมผสานกระบวนการสื่อสารต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน สอดคล้องกับแขนงงานจากภาคอุตสาหกรรมฯ หลากหลาย อาทิเช่น

 • นักพัฒนาโครงการเกม : Game Developer

 • ผู้เชี่ยวชาญเกมเอนจิ้น : Engine Game Specialist

 • นักวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกมและมัลติมีเดีย

 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบเกม

 • นักคอมพิวเตอร์กราฟิก

 • นักพัฒนาเกมแอนิชันสำหรับเกม

 • นักพัฒนาสื่อดิจิทัลมีเดีย

 • ผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

SHOW ROOM