หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (ระบบสารสนเทศวิสาหกิจ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.บ. (ระบบสารสนเทศวิสาหกิจ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Enterprise Information Systems)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Sc. (Enterprise Information Systems)

สมัครเรียน

จุดเด่นหลักสูตร

 • สอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวางแผนการจัดการทรัพยากรองค์กร
 • ใช้ซอฟต์แวร์ระดับโลกที่รองรับความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่
 • เน้นการปฏิบัติจริง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทำงาน
 • มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย สามารถใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • นักศึกษาได้รับทักษะและประสบการณ์จากการสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการชั้นนำ
 • จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  120 หน่วยกิต

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

 • รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

 • หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

 • ค่าใช้จ่าย

  ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 334,900 บาท

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 ทั้งสายวิทยาศาสตร์และสายศิลป์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
  2. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางวินัย
  3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  4. ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 • ติดต่อหลักสูตร

  02-791-6000 เบอร์ต่อ. 4077

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • สามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ได้

 • นักพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศวิสาหกิจ

 • ผู้เชี่ยวชาญในแผนกสนับสนุนระบบสารสนเทศด้านการจัดการทรัพยากรองค์กร

 • ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศทางด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านขายและการกระจายสินค้า, ด้านการจัดการวัตถุดิบ, ด้านการวางแผนการผลิต, ด้านบัญชีการเงิน, และด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล

ความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือพัฒนาบุคลากรและบ่มเพาะธุรกิจ เพื่อสร้างความพร้อมในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตกับบริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) พัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ