ยินดีต้อนรับ สู่ ศตวรรษที่ 21 นี้ เราท่านทุกคนคงจะต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลก ใบนี้ ทั้งภัยพิบัติ และ วิกฤตเศรษฐกิจ อีกทั้งภาวะโลกร้อน เด็กยุคใหม่ ที่ถูกเรียกว่า GEN Z จะต้องปรับตัวอย่างมากมาย การเรียนการสอนแบบเดิมๆ คงจะหมดไปในไม่ช้า เพราะ ไม่เหมาะสมกับคนยุคใหม่ ที่สามารถหาความรู้จาก อินเตอร์เน็ต ได้อย่างง่ายดาย และ รวดเร็ว กว่าถามครู ในทศวรรษหน้า ต่อจากนี้ อีกไม่เกิน 10 ปี นับจากนี้ อาชีพหลากหลายอาชีพ จะ หายไป หลายอาชีพ ถูกแทนที่ด้วย เครื่องจักร หรือ หุ่นยนต์ รถยนต์ที่วิ่งตามท้องถนน จะเติม น้ำเปล่า มีเพียง ความรู้ (Knowledge) เท่านั้น ที่จะนำพาชีวิต ให้รอดพ้นวิกฤตต่างๆ ได้ เพราะ เป็นสิ่งที่เครื่องจักร สังเคราะห์เองไม่ได้ อาชีพที่ต้องใช้ความคิดจะอยู่รอด นั่นหมายถึง ปัญญาชนผู้ใฝ่รู้เท่านั้น ที่คงอยู่

ที่นี้ การศึกษา ถูกออกแบบใหม่ อย่างตั้งใจให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ ผลงานนักศึกษา จะถูกผลักดัน ให้เป็น Start Up Tech นักศึกษาทุกคนสามารถสร้างธุรกิจไฮเทค ด้วยตัวเอง ศาสตร์ ทาง ICT จะเป็นฟันเฟืองที่สำคัญของการพัฒนาประเทศให้รอดพ้นวิกฤตครั้งนี้ครับ

โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบันที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร ในด้านต่างๆ ของยุคเครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมไปถึงการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันองค์กรธุรกิจในทุกๆ อุตสาหกรรมได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์ และในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นจึงทำให้เกิดความต้องการบุคลากรและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมากมายตามไปด้วย

ทางวิทยาลัยฯ จึงมีปณิธานที่จะสร้างบัณฑิตให้มีภูมิธรรมและภูมิปัญญาและองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความพร้อมในการก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ ด้วยหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการและเน้นการปฏิบัติจริงด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และเป็นผู้นำทางด้านงานวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสังคมประชาคมอาเซียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดดำเนินการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกทางด้านสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทาง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกลุ่มนักศึกษา และคนทำงานที่มีพื้นฐานความรู้ที่หลากหลายและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เพื่อที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคม โดยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เปิดหลักสูตรดังต่อไปนี้


ผศ.ดร.เชษฎเนติ ศรีสอ้าน
คณบดี
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรัชญา  :  “เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี ก้าวสู่ระดับสากล”

วิสัยทัศน์  :  เป็นผู้นำด้านให้บริการการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นการวิจัยและสร้างพันธมิตรทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยู่ชั้น 10 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีหลักสูตรในความรับผิดชอบดังนี้
ระดับปริญญาตรี ทั้งหมด  6  สาขาวิชา คือ
1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติเมียเดีย
4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
5.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
6.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)

ระดับปริญญาโท  ทั้งหมด 5 สาขาวิชา คือ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
4. หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม

ระดับปริญญาเอก  ทั้งหมด 1 สาขาวิชา คือ
1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ