สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2018-12-05T10:09:13+00:00

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Computer Science)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Sc. (Computer Science)

สมัครเรียน

จุดเด่นหลักสูตร

 1. เน้นการเขียนและพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์แบบพกพา
 2. มีความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางด้าน Network ที่ทันสมัยให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงทุกคน
 3. นักศึกษาจะได้รับทักษะและประสบการณ์จริงจากการฝึกงานในสถานประกอบการชั้นนำ
 • จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  120 หน่วยกิต

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

 • รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

 • หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

 • ค่าใช้จ่าย

  ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 341,400 บาท

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 ทั้งสายวิทยาศาสตร์และสายศิลป์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
  2. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางวินัย
  3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  4. ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 • ติดต่อหลักสูตร

  โทร. 02-791-6000 เบอร์ต่อ. 4072

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • เน้นการเขียนและพัฒนาโปรแกรม

 • โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม

 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล

 • ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์

 • ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์

 • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย และระบบคอมพิวเตอร์