เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ 2019-02-16T16:11:05+00:00

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ทล.บ. (เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Technology (Creative Media Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Tech. (Creative Media Technology)

สมัครเรียน

จุดเด่นหลักสูตร

 • เทคโนโลยีด้านสื่อโต้ตอบ (Interactive) ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
  มีการเจริญเติบโตอย่างมาก และกลายเป็นสิ่งจำเป็นในการประชาสัมพันธ์ของภาคธุรกิจทั่วโลก
 • มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ทั้งในรูปแบบของการเรียนการสอน
  การฝึกงานสหกิจศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ
 • จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  120 หน่วยกิต

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

 • รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

 • หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

 • ค่าใช้จ่าย

  ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 372,000 บาท

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 ทั้งสายวิทยาศาสตร์และสายศิลป์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
  2. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางวินัย
  3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  4. ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 • ติดต่อหลักสูตร

  โทร. 02-791-6000 เบอร์ต่อ. 4067

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ครีเอทีฟด้านสื่อออนไลน์และนิวมีเดีย

 • แอนิเมเตอร์และนักออกแบบโมชันกราฟิก

 • นักออกแบบ และนักพัฒนาสื่ออินเตอร์แอคทีฟ

 • อินเตอร์แอคทีฟโปรแกรมเมอร์

 • นักตัดต่อ ถ่ายทำสื่อวิดีโอออนไลน์

 • โปรดิวเซอร์ด้านสื่อออนไลน์ ผู้ดูแลระบบออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย

 • ผู้ประกอบการด้านสื่อออนไลน์ และสื่อโต้ตอบ

 • MOTION GRAPHIC | สื่อเคลื่อนไหว
 • GRPHIC DESIGN | การออกแบบกราฟฟิก
 • ANIMATION | แอนิเมชัน
 • UI / UX Design | User Interface / User Experience
 • 3D MODELER | โปรแกรมกราฟิก 3 มิติ
 • Web & Interactive | เว็บและสื่อโต้ตอบ
 • DIGITAL PHOTO | การถ่ายภาพ
 • DIGITAL VIDEO | ภาพยนตร์ดิจิทัล
 • AUDIO MULTIMEDIA | เสียงสำหรับมัลติมีเดีย
 • SOCIAL MEDIA | สื่อออนไลน์