|| รางวัลนักศึกษาดีเด่น

สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ซึ่งมีคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน ร่วมมือกันก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการวางกรอบนโยบาย แนวทางต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน นำไปสู่การพัฒนาเพื่อแข่งขันกับต่างประเทศ ในการประชุมครั้งนี้ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมหารือ และในงานประชุมดังกล่าวได้ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศของทุกมหาวิทยาลัย โดยครั้งนี้ นายรัตนากร ตั้งพุทธรักษ์ นศ ชั้นปีที่ 4 สาขาสารสนเทศการลงทุน ว.ไอซีที ม.รังสิต ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาไอทีที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าวด้วยความยินดียิ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัลดังกล่าวจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษารุ่นน้องได้ เพื่อก้าวนำไปสู่บัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป

Designed by NZ Digital Media.