|| ICT RSU HACKATHON 2017

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต มีนโยบายที่สำคัญในการมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างผลงานทางด้าน IT ที่เป็นประโยชน์แก่สังคม รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนางานวิจัยจากนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ ทางคณะฯ จึงได้จัดโครงการ  IT RSU HACKATHON 2017 ขึ้น ซึ่งเป็นงานมหกรรมการแข่งขันการแก้โจทย์ปัญหาและพัฒนาผลงานทางด้าน IT ที่อยู่ภายใต้ธีมงาน ICT 4.0 (Fun Omg! Unbelievable Really) โดยจะเป็นเวทีให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถ และแนวคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลงาน ตลอดจนมีโอกาสในการพัฒนาต่อยอดผลงานเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้พัฒนา และสามารถขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป    โดยโครงการฯ   ดังกล่าว   จัดขึ้นในวันที่ 29 - 31     มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารรัตนคุณากร ชั้น 10  เมืองเอก   ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี

ระยะเวลาการรับสมัครและการจัดงาน

  1. นักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับปวช. สามารถทำการรวมทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน เพื่อสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โดยสามารถส่งใบสมัคร และผลงานทางด้านไอที ของตนที่เคยทำมาแล้วในรูปแบบของ File หรือรูปแบบอื่นๆ ที่แสดงความสามารถของผู้สมัคร เพื่อการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2559
  2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาทีมที่ผ่านเข้ารอบผ่านหน้า Facebook facebook.com/ITrsu.Hackathon โดยจะประกาศไปจนถึงวันผลในวันที่ 24 มีนาคม 2559
  3. ทีมที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการแล้ว จะได้เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการ, Workshop และแข่งขันในงาน IT RSU HACKATHON 2017 เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

รางวัลและรายละเอียด

เพื่อชิงเงินรางวัลและทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า  1 ล้านบาท

การให้รางวัลการประกวดจะแบ่งออก ดังนี้       

รางวัลชนะเลิศ      เงินรางวัล  15,000  บาท   พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร และของรางวัลจากบริษัทชั้นนำทางด้านไอที  และทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 3 ทุน  ซึ่งแบ่งเป็นทุนการศึกษา 100 % 1 ทุน และ ทุนการศึกษา 50% 2 ทุน 

*ไม่สามารถให้ผู้อื่นรับทุนแทนได้*

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล  10,000  บาท   พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร และของรางวัลจากบริษัทชั้นนำทางด้านไอที

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล  5,000  บาท   พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร และของรางวัลจากบริษัทชั้นนำทางด้านไอที

และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต และบริษัทชั้นนำทางด้านไอทีสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน    

        *หมายเหตุ  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับประกาศนียบัตรจากทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วยของที่ระลึกและเสื้อ 1 ตัวจากโครงการ IT RSU HACKATHON 2017 ทุกคน

วิธีการเข้าร่วมประกวด

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่  http://it.rsu.ac.th และ Facebook Fanpage ที่  www.facebook.com/ITrsu.Hackthon  โดยผู้สมัครสามารถทำการส่งใบสมัครและผลงานทางด้านไอที ของตนที่เคยทำมาแล้วได้ 3 ช่องทางดังนี้

  1. แนะนำให้ สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://it.rsu.ac.th และ Facebook Fanpage: facebook.com/ITrsu.Hackathon  เพื่อความรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย
  2. ส่งใบสมัครและผลงานทางด้านไอทีที่ผ่านมา เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ ทาง E-mail : itinfo@rsu.ac.th
  3. กรณีที่ไม่สะดวก สมัคร Online สามารถ ส่งใบสมัครและผลงานทางด้านไอทีที่ผ่านมาในรูปแบบของเอกสารทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่าง:

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก ปทุมธานี 12000 ( แนะนำให้สมัครทางออนไลน์อย่างยิ่ง )

ภายในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560


อีเมล itinfo@rsu.ac.thสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://it.rsu.ac.th หรือ FACEBOOK FANPAGE:  ITrsu.Hackathon
http://www.facebook.com/ITrsu.Hackathon
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   02-997-2222 ต่อ 4075, 4072, 4061  

Designed by NZ Digital Media.